NEOADJUVANTNÁ LIEČBA U LOKÁLNE POKROČILÉHO KARCINÓMU REKTA

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: IX. Nádory tlustého střeva a konečníku

Číslo abstraktu: 105

Autoři: MUDr. Ivana Krajčovičová; MUDr. Elena Bolješíková, CSc.; MUDr. Monika Šandorová

Východiská:

U vekovo štandardizovanej miery na 100 000 stojí SR v incidencii kolorektálneho karcinómu u mužov (90,7) na 1. mieste a v mortalite (46,8) na 2. mieste v Európe. Chirurgická liečba je jedinou potencionálne kuratívnou metódou. Trendy smerujú jednoznačne k sfinkterzáchovným výkonom a TME. Štandardom sa stala neoadjuvantná liečba s výhodou neporušeného cievneho zásobenia, menšieho objemu ožiareného tenkého čreva, zníženia rizika peroperačnej implantácie nádorových buniek. Výhodou dlhodobej rádioterapie je downstaging, zlepšenie operability, potencionálne zachovanie funkcie sfinkterov a zníženie rizika lokálnej recidívy.

Súbor pacientov a metódy:

Vykonali sme retrospektívnu analýzu dvoch modalít predoperačnej liečby u pacientov s karcinómom rekta v II. a III. klinickom štádiu, liečených na Klinike radiačnej onkológie OÚSA a SZU v Bratislave od januára 1999 do januára 2008. Pacienti boli liečení krátkodobou predoperačnou rádioterapiou (96 pacientov) v celkovej dávke 25 Gy (po 5 Gy v 5 frakciách) a následne operovaní priemerne do 5 dní. Dlhodobou predoperačnou rádioterapiou (55 pacientov) s alebo bez chemoterapie (na báze 5-FU) boli liečení pacienti do celkovej dávky 50,4 Gy po 1,8–2,0 Gy. Táto skupina pacientov podstúpila následnú operáciou do 4–8 týždňov po ukončení liečby. Pacienti pri oboch spôsoboch liečby boli ožarovaní za rovnakých podmienok na lineárnom urýchľovači 6–18 MV X lúčmi, 3-D konformnou rádioterapiou, technikou 3 konvergentných polí alebo BOX technikou. Analyzovali sme vplyv oboch modalít na typ operácie, downstaging, patologickú kompletnú remisiu (pCR), výskyt lokálnych recidív (LR), vzdialených metastáz, toxicitu, celkové prežívanie (OS) a bezpríznakové prežívanie (DFS) podľa štádia ochorenia.

Výsledky:

Downstaging ako aj pCR boli dosiahnuté iba u pacientov liečených dlhodobou predoperačnou liečbou. Vo výskyte LR, vzdialených metastáz, toxicity, OS ako i DFS nebol štatisticky významný rozdiel medzi dlhodobou a krátkodobou liečbou. Štatisticky významne lepšie výsledky vo výskyte LR, vzdialených metastáz, OS ako i DFS boli v skupine s dlhodobou pred operačnou chemorádioterapiou ako v skupine so samostatnou rádioterapiou.

Záver:

Naše výsledky v zhode s porovnávanými randomizovanými štúdiami poukazujú na výhody dlhodobej predoperačnej rádiochemoterapie v liečbe pacientov s pokročilým karcinómom rekta. Vždy, keď je to možné, má prednosť neoadjuvantná liečba s optimálnym načasovaním a kombinovaným režimom.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014