Neoadjuvantní a adjuvantní chemoterapie v léčbě karcinomu děložního hrdla stádia FIGO IB2

Konference: 2013 18. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Pro lékaře

Číslo abstraktu: 009

Autoři: MUDr. Libor Ševčík, Ph.D.; MUDr. Jaroslav Klát, Ph.D.; MUDr. Petar Gráf; MUDr. Aleš Mladěnka

Karcinom děložního hrdla stádia FIGO IB2 je prognosticky závažné onemocnění, u něhož se většinou nevyhneme kombinaci léčebných modalit. Z léčebných možností přicházejí v úvahu radikální chirurgická léčba s nebo bez neoadjuvantní chemoterapie (NAC), anebo primární léčba radiační, většinou s chemopotenciací.

Cíl studie: Cílem naší retrospektivní studie bylo analyzovat účinnost NAC u pacientek S karcinomem děložního hrdla stádia FIGO IB2 podstupujících radikální chirurgickou léčbu a léčebné výsledky s ohledem na rizikové faktory nádoru a modalitu adjuvantní léčby.

 

Soubor a metodika: Od  května  2003  do  listopadu  2011  bylo  do  studie  zařazeno 42 pacientek s lokálně pokročilým stádiem karcinomu děložního hrdla. Všechny pacientky podstoupily ultrasonografické vyšetření před a po aplikaci NAC s následnou radikální chirurgickou léčbou v radikalitě C 2 dle Querelu-Morrowa s pelvickou, při pozitivitě peroperačního vyšetření sentinelových uzlin i suprapelvickou inframesenterickou lymfadenektomií. NAC byla aplikována  v dose  density režimu, 3 cykly v desetidenních intervalech,  u spinocelulárního  karcinomu  ifosfamid  1,75  g/m2  +  cis  platina  75  mg/m2, u adenokarcinomu adriamycin 50 /m2 + cisplatina 75/m2. Adjuvantní léčba byla indikována po stanovení histopatologického stádia nemoci a po vyhodnocení rizikových prognostických faktorů. Byla stanovena účinnost a toxicita neoadjuvatní a adjuvantní chemoterapie, dále byly vyhodnoceny intervaly bez přítomnosti nemoci, dvouleté tříleté, pětileté a celkové přežití pacientek. Medián follow up pacientek byl 51,5 měsíců (6-115)

 

Výsledky: Celková míra odpovědi NAC byla 73,7 % (CR 21,4 %, PR 66,7 %, SD 11,9 %, PD 0 %). Hematologická toxicita neoadjuvantní chemoterapie III-IV stupně byla v červené řadě u 7 pacientek (16,7 %), v bílé řadě u 22 pacientek (52,4 %) a v trombocytární řadě u 4 pacientek (9,5 %). Hematologická toxicita adjuvantní chemoterapie III-IV stupně byla   v červené   řadě   u 4 pacientek    (21,1 %),    v bílé   řadě   u 17 pacientek    (89,5 %) a v trombocytární řadě u 11 pacientek (57,9 %). Adjuvantní radioterapie byla aplikována u 18 pacientek  (42,9 %),  u adjuvantní  chemoterapie  byla aplikována  u 19 pacientek  (45,2 %), 5 pacientek (11,9 %) bylo bez adjuvantní léčby.

 

Dvouleté přežití bylo 66,7 %, tříleté přežití pacientek bylo 61,9 %, pětileté přežití 42,9 % a celkové přežití průměrně 52 měsíců.

Datum přednesení příspěvku: 11. 1. 2013