NEOADJUVANTNÍ LÉČBA KARCINOMU PRSU - RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA JEDNOHO CENTRA

Konference: 2013 XX. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 41p

Autoři: MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.; MUDr. Markéta Protivánková; MUDr. Eva Jandáková; MUDr. Karel Dvořák, CSc.; doc. MUDr. Luboš Minář, Ph.D.; MUDr. Lenka Ostřížková; MUDr. Otakar Bednařík, CSc.; doc. MUDr. Petr Szturz, Ph.D.

Úvod:

Neoadjuvantní systémová léčba je metodou volby lokálně pokročilých karcinomů prsu. Nejúčinnějšími léky v této indikaci jsou antracykliny a taxany v různých režimech.

Jejich problémem je ale orgánová toxicita u kurativní léčby. Neuropatie u taxanů a kardiotoxicita antracyklinů souvisejí s podanou dávkou a jejich ovlivnění je obtížné.

Soubor:

Na našem pracovišti jsme se pokusili u skupiny pacientek postmenopauzálních užít režim sekvenční AT 3 serie T 3 serie a CMF 3 série i u pacientek bez pozitivity HER 2 neu.

Hodnotili  jsme  28 postmenopauzálních pacientek s lokálně pokročilými tumory prsu hodnocených za období duben 2009  - duben 2012. Skupinu 11 pacientek u tumorů HER + jsme léčili režimem dle NOAH (3x AT potom 3xTaxol a potom 3x  CMF  spolu s Herceptinem). Skupinu 7 triplet negativních pacientek a 10 pacientek luminal B jsme léčili neoadjuvantně stejným režimem bez herceptinu.

Výsledky:

U 24 pacientek byla léčba ukončena v plném rozsahu, u 2 pacientek byla předčasně indikována operace pro lokální progresi, u 2 pro nekrózu ložiska s vznikem abscesu a alarmující klinickou symptomatologií. Patologické kompletní remise jsme docílili u 5 (20,8 %), pacientek, významný downstaging byl dosažen u 19 pacientek. Bez efektu byla léčba u 4 pacientek. U 7 pacientek byl proveden konzervativní výkon na axile s příznivým patologickým nálezem. Neurotoxicita byla nejvíce do stupně 2, kardiotoxicitu jsme nezaznamenali.

Diskuze:

Analyzovaný soubor je poměrně malý v jednotlivých skupinách, ale naznačuje jednak stejný efekt neoadjuvantní léčby u hormondependentních tumorů i triplet negativních, stejně jako u HER 2 neu pozitivních léčených herceoptinem. Nižší dávka antracyklinů a vyšší dávka taxanů spolu s doplněním CMF se jeví jako vhodná kombinace. V retrospektivní analýze více než 1700 pacientek léčených pomocí různých neoadjuvantních režimů byl výskyt patologické kompletní odpovědi 24 % u pacientek s ER-negativními nádory a 8 % u pacientek s ER-pozitivními nádory (p < 0,001), bez ohledu na léčebný režim.5 Více rozsáhlých prospektivních neoadjuvantních klinických studií také prokázalo, že výskyt patologické kompletní odpovědi byl významně vyšší u pacientek s negativními nádorovými hormonálními receptory. Vyšší počet odpovědí v našem souboru u hormondepentní skupiny lze možná vidět v delší době podávání l neoadjuvantní léčby.

Závěr:

Sekvenční kombinace AT-T - CMF se v neoadjuvantním podání dobře osvědčila i u tumorů triplet negativních a luminal B. Efekt neoadjuvantně podávaného režimu se jeví příznivý a vhodný pro tuto skupinu pacientek. Efekt léčby byl ve všech skupinách srovnatelný (i když bychom u hormonindependentních tumorů předpokládali lepší efekt). Toxicita léčby nebyla závažná.

Literatura:

  1. Ring AE, Smith IE, Ashley S, et al. Oestrogen receptor status, pathological complete response and prognosis in patients receiving neoadjuvant chemotherapy for early breast cancer. Br J Cancer. 2004;91:2012-2017.
  2. von Minckwitz G, Blohmer JU, Raab G, et al. In vivo chemosensitivityadapted preoperative chemotherapy in patients with early-stage breast cancer: The GEPARTRIO pilot study. Ann Oncol. 2005;16:56-63
  3. Ellis IO, Schnitt SJ, Sastre-Garau X et al. Invasive breast carcinoma. In: Tavassoli FA, Devilee P (eds). Pathology and Genetics of Tumours of the Breast and Female Genital Organs. 3rd ed. Lyon: WHO and IARC Press 2003: 13–60.
  4. Svoboda M, Grell P, Fabian P et al. Molekulární taxonomie a prediktivní systémy karcinomu prsu definované na základě profilů genové exprese. Klin Onkol 2006; 19 (Supp 2): 373–381.

Datum přednesení příspěvku: 18. 10. 2013