Nescreeningový záchyt časných stadií karcinomu prsu - analýza souboru 60 ne screeningových karcinomů mléčné žlázy z období září 2002 – 2003

Konference: 2004 9. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Kontroverze v diagnostice, terapii, prediktivních faktorech a follow-up u pacientek s DCIS, LCIS a s časným stadiem karcinomu prsu. <b>I. blok: Diagnostika a rizikové faktory</b>

Číslo abstraktu: 002

Autoři: MUDr. Karel Dvořák, CSc.; doc. MUDr. Zdeněk Pačovský, CSc.; MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA; MUDr. Josef Patera, CSc.; J. Nenutil; MUDr. Eva Jandáková

I. ÚVOD


Karcinom mléčné žlázy je v příčinách úmrtí žen na zhoubné novotvary v České republice na prvním místě. Křivka incidence strmě stoupá kolem věku 40 let. Identicky, jako v jiných zemích s vysokou incidencí karcinomu mléčné žlázy, přesáhl tento problém medicínské hranice a stal se závažným celospolečenským problémem i u nás. Karcinom mléčné žlázy se stává závažným sociálně – ekonomicky - politickým problémem.
Incidence karcinomu mléčné žlázy v České republice (počet nově hlášených případů/100.000 žen) má stále zvyšující se tendenci. Je znám průměrný meziroční nárůst 1,6 ± 1,2 případů na 100.000 žen. Byl pozorován významný nárůst incidence v letech 1990 – 1994, nyní křivka incidence vykazuje přibližný trend jako v letech 1977 – 1989. V roce 1980 byla incidence 51,5/100.000 žen, v roce 1990 dosáhla 65,1 a v roce 1999 84,2. Na rozdíl od jiných malignit takto Česká republika obsadila 35. místo v incidenci karcinomu mléčné žlázy ve světovém měřítku (data z roku 2000). Mortalita karcinomu mléčné žlázy odpovídá přibližně asi 1/3 incidence. Karcinom mléčné žlázy je typický tím, že:
  • ve většině případů existuje efektivní terapie

  • postihuje často i mladé ženy

  • ztráta let života (average loss of years of life) způsobená karcinomem mléčné žlázy je několikanásobně vyšší než u jiných typů karcinomů

Předkládáme soubor 3547 klientek vyšetřených mammograficky v období září 2002 – 2003. Jedná se o skupinu premenopauzálních žen (věk 20-44 let) nesplňujících věkovou hranici 45 let pro zařazení do screeningu a dále o skupinu postmenopauzálních žen (věk 70-91 let).

II. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISKA SOUBORU


Ve věkové skupině 20-44 let bylo vyšetřeno 2138 žen (60,27% z celkového počtu 3547 žen), ve věkové skupině 70-91 let 1409 žen (39,73%). Průměrný věk při 1. mammografickém vyšetření ve skupině premenopauzálních žen byl 40,6 roku (medián 40,3 roku, min. 20, 5 roku/max. 44,11 roku). Ve skupině postmenopauzálních žen byl průměrný věk 74,3 roku, (medián 74, 1 roku, min. 70, 0 roku/max. 91, 2 roku). V soboru bylo zaznamenáno 54 samoplátkyň a to výhradně ve skupině premenopauzálních žen. Ve věkové skupině 25-29 let věku ženy 2 samoplátkyně, ve skupině 30 - 34 let věku ženy 6 samoplátkyň, ve skupině 35 - 39 let věku ženy 9 samoplátkyň a ve skupině 40 – 44 let věku ženy 37 samoplátkyň.

III. VÝSLEDKY VYŠETŘENÍ A DIAGNOSTIKA



III. 1 Přehled jednotlivých vyšetřovacích modalit
Ve skupině premenopauzální bylo provedeno 2 138 mammografií, 962 doplňujících sonografií, 60 biopsií (core biopsy 50, fine needle 10), 23 klinických vyšetření, recall rate byl 48,8%. Ve skupině postmenopauzální bylo provedeno 1409 mammografií, 69 doplňujících sonografií, 53 biopsií (core biopsy) a 28 klinických vyšetření, recall rate byl 10,6%.
Ve věková skupině 20-24 let věku bylo vyšetřeno 1,4% žen, ve skupině 25-29 let 2,3% žen, ve skupině 30-34 let 7,3%žen, ve skupině 35-39 let 30,2% žen a ve skupině 40-44 let 58,8% žen.
Ve věková skupině 70-74 let věku bylo vyšetřeno 39,7% žen, ve skupině 75-79 let 30,8%, ve skupině 80-84 let 25,2%, ve skupině 85-89 let 3,1% a ve skupině 90-94 let 1,2% žen.

III.2. Strukturální změny mléčné žlázy
Ve skupině premenopauzálních žen bylo zaznamenáno 815 žen (38,1%) skupiny Tabár 1/Wolfe P2, 57 žen (2,7%)skupiny Tabár 2/Wolfe P0 (N0), 518 žen (24,2%) skupiny Tabár 3/Wolfe P1, 436 žen (20,4%) skupiny Tabár IV a 312 žen (14,6%) skupiny Tabár 5/Wolfe DY.

III.3 Indikace k sonografickému vyšetření jsou uvedeny v Tab. 2:



III.4 Výsledky doplňujících sonografických vyšetření jsou uvedeny v Tab 3:



III. 5 Výsledky biopsií (core biopsy) jsou uvedeny v Tab. 4:



III. 6 Analýza diagnostikovaných karcinomů mléčné žlázy ne screeningové skupiny žen

III. 6. 1 Lateralita karcinomů mléčné žlázy
Bylo zaznamenáno 34 karcinomů pravé mammy (57%) a 26 karcinomů mléčné žlázy levé mammy (43%).

III. 6. 2 Klasifikace lokalizace karcinomů podle UICC:
Bylo zaznamenáno 15% karcinomů lokalizovaných centrálně, v mediálním horním kvadrantu 6,7%, karcinomů ba rozhraní horních kvadrantů 8,3%, v mediálním dolním kvadrantu 6,7%, na rozhraní mediálních kvadrantů 3,3%, v zevním horním kvadrantu 48,3%, v zevním dolním kvadrantu 10%, na rozhraní zevních kvadrantů nebyl zaznamenán žádný karcinom a na rozhraní dolních kvadrantů bylo zaznamenáno 1,7% karcinomů.

III. 6. 3 Bilateralita karcinomů mléčné žlázy
Byla zaznamenaná u 3 pacientek premenopauzální skupiny (histologicky duktální papilární a kribriformní karcinom in situ).

III. 6 . 4. Analýza velikosti ne screeningových karcinomů mléčné žlázy

Ve skupině velikosti karcinomu od 4 – 9 mm bylo zaznamenáno 13,3 % karcinomů, ve skupině od 10 – 14 mm bylo zaznamenáno 20% karcinomu, ve skupině od 15 – 19 mm bylo zaznamenáno 21,6% karcinomů, ve skupině 20 – 24 mm bylo zaznamenáno 8,3% karcinomů podíl karcinomů ≥ 25 mm (maximální rozměr 1 karcinomu byl 75 mm) byl zaznamenán u 36,6% žen.

III.6. 5 Věková analýza ne screeningových karcinom mléčné žlázy
Je uvedena viz Graf 1.

Ve věková skupině 20-44 let bylo zaznamenáno 40% karcinomů, ve věkové skupině 70-94 let 60 % karcinomů mléčné žlázy.
Z grafu vyplývá vysoká incidence karcinomu mléčné žlázy ve věkové skupině 40-44 let věku, která je srovnatelná s incidencí ve skupině 71-74 let věku.
Incidence karcinomu mléčné žlázy ve věkové skupině 20-34 byla zaznamenaná rovnoměrně. Prudký vzestup incidence byl již zaznamenán ve věkové skupině 35-39 let. Karcinomy ve věkové skupině 35 – 40 let věku byly zaznamenány u 19 žen – to je 31, 66% z počtu celkově prokázaných karcinomů v souboru ne screeningových žen (N=60).
Je zajímavé, že opakovaně výskyt karcinomu mléčné žlázy ve skupině 85-89 let věku je buď výrazně a nápadně nízký (i v analýze souboru 2 850 karcinomů mléčné žlázy), což potvrzují i data ÚZIS.



III. 6. 6 Analýza histologických typů ne screeningových karcinomů mléčné žlázy

III. 6. 6 1. Analýza in situ karcinomů mléčné žlázy

Ve skupině premenopauzálních žen byl in situ karcinom prokázán u 11 pacientek (79%), ve skupině postmenopauzálních žen u 3 pacientek (21%). High grade DCIS (komedo varianta) byl průkazný u 43% žen, non komedo varianta DCIS byla průkazná u 57% žen. Mikrokalcifikace byly průkazné 89,4% případů.

III.6.6.2 Analýza invazivních karcinomů mléčné žlázy

Invazivní duktální karcinom byl zaznamenán u 55% žen, invazivní duktální karcinom- komedonová varianta byla zaznamenaná u 13% žen, invazivní lobulární karcinom byl zaznamenán u 15% žen, apokrinní karcinom a atypický medulární karcinom byly zaznamenány po 2% žen, smíšený duktální a lobulární invazivní karcinom u 13% žen. Mikrokalcifikace byly průkazné v 81,7% případů.

III.6.6.3 Analýza gradingu karcinomů mléčné žlázy

Grade 1 byl zaznamenán u 35% karcinomů, grade 2 byl zaznamenán u 22% karcinomů a grade 3 byl zaznamenán u 43% karcinomů.

III. 6. 7 Metastatické postižení uzlin
Bylo zaznamenáno u 35 % (21 žen).

III. 6. 8 Staging ne screeningových karcinomů mléčné žlázy
je uveden v Tab.5:


IV. Závěr


  1. Srovnáním 1. kola mammografického screeningu se skupinou mammografických ne screeningových vyšetření bylo prokázáno:


  2. Alarmující je incidence karcinomu mléčné žlázy ve věkové skupině 35 – 39 let a zvláště 40 -44 let.
  3. Grade G 3 karcinomů v ne screeningové skupině byl průkazný ve 43%, ve skupině screeningové v 10% případů.
  4. Pouze 16 karcinomů ne screeningové skupiny bylo hmatných (26,7%).

Datum přednesení příspěvku: 16. 1. 2004