Neuroblastom v dětském věku – i soud má své místo v komplexní péči

Konference: 2005 Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii

Kategorie: Kasuistiky

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: L23

Autoři: MUDr. Bohumír Blažek; prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.

ÚVOD
V pediatrii se můžeme setkat se situací, kdy je ze strany rodičů odmítán diagnostický nebo terapeutický výkon, který je pro vážně nemocné dítě nezbytný. Jedním z důvodů může být odmítání transfuzí, jestliže se rodina hlásí ke skupině Svědků Jehovových.

Uvádíme kazuistiku chlapce mladšího školního věku, u kterého byl diagnostikován neuroblastom IV.klinického stádia. Rodiče nesouhlasili s podáváním krve a krevních derivátů, bez kterých však intenzivní chemoterapie nebyla možná.

KAZUISTIKA
U téměř sedmiletého chlapce s bolestmi břicha a pohybového aparátu byla stanovena diagnóza neuroblastomu IV. klinického stádia s mnohočetnými kostními metastázami a postižením kostní dřeně, bez amplifikace n-myc. Na Klinice dětské onkologie v Brně byla zahájena systémová chemoterapie dle Kushnera 25. 7. 2003. Rodiče byli náležitě poučeni o nutnosti léčby, jejím způsobu i rizicích a s léčbou souhlasili.Již v iniciální fázi bylo nutné podat dítěti transfuze erytrocytů. Krátce poté rodiče prohlásili, že žádají přerušení léčby vzhledem k tomu, že s transfuzemi nesouhlasí. Dítě bylo následně před další chemoterapií léčeno v rámci sdílené péče na Dětské klinice FNsP v Ostravě Porubě. Vzhledem k odmítavému postoji rodičů bylo vydáno předběžné opatření, kterým byl dítěti ustanoven opatrovník a léčba na Klinice dětské onkologie v Brně mohla pokračovat v potřebném rozsahu. Postup byl potvrzen usnesením Okresního soudu a po odvolání rodičů i Krajského soudu.

Následující stížnost rodičů byla řešena Ústavním soudem. I zde bylo shledáno, že postup soudů nižších stupňů byl správný a bylo tedy potvrzeno, že jsme jednali v souladu se zájmy nemocného dítěte.

V terapii bylo dosaženo zprvu parciální remise a posléze na udržovací diferenciační bioterapii kompletní remise onemocnění, která trvá dosud.

ZÁVĚR
Neuroblastom IV. klinického stadia patří k nejobtížněji léčitelným dětským maligním onemocněním s dlouhodobým léčebným efektem jen u 40 – 50 % nemocných. Přesto byla dítěti dána šance, bez které by onemocnění brzy skončilo fatálně. Nesouhlas rodičů s potřebnou léčbou musel být řešen soudní cestou.

I pozdější rozhodnutí Ústavního soudu potvrdilo správnost našeho přístupu, při kterém jsme byli vedeni snahou postupovat v zájmu dítěte v souladu se současnými poznatky medicíny.

Datum přednesení příspěvku: 1. 4. 2005