Nežádoucí účinky chemoterapie při onemocnění karcinomu prsu.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Léčba karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 271

Autoři: Blanka Opltová; Ivana Slouková; MUDr. Markéta Palácová

Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným nádorem žen nejen ve světě, ale i v České republice. V Masarykově onkologickém ústavu bylo v roce 2010 zjištěno 8059 nových onemocnění karcinomu prsu. Karcinom prsu je možné léčit chirurgickou cestou, radioterapií, chemoterapií a hormonální léčbou. V naší přednášce se budeme věnovat konkrétně léčbě chemoterapií a jejím nežádoucím účinkům, které se mohou u pacientů projevovat.

Časové postavení chemoterapie v léčebném schématu závisí na rozsahu a typu zhoubného nádorového onemocnění. Používá se chemoterapie předoperační (neoadjuvantní) tam, kde chceme zmenšit obtížně operovatelný nádor v prsu a současně zasáhnout i možné vycestovalé buňky. Pooperační (adjuvantní) chemoterapie je zajišťovací chemoterapie a ničí eventuální uniklé nádorové buňky. Chemoterapii je možné podávat jako monochemoterapii, kombinovanou chemoterapii či vysokodávkovanou chemoterapii. Léčba probíhá buď za hospitalizace, nebo pacientky docházejí do ambulance, čili na stacionář, kde jim jsou cytostatika aplikována. Cytostatika se dávkují podle vypočítaného povrchu těla nemocného, který se stanoví z jeho váhy a výšky a dle určitého režimu. Cílem cytostatik je zasáhnout a poškodit genetickou informaci nádorové buňky, která je obsažená v DNA. Chemoterapie nepostihuje jen nemocné buňky, ale i zdravé. Proto pacienti mohou mít nežádoucí účinky vyplývající z druhu podávaných cytostatik. Tyto nežádoucí účinky mohou být bezprostřední, časné nežádoucí účinky, oddálené nežádoucí účinky a pozdní nežádoucí účinky. Konkrétní nežádoucí projevy budou blíže specifikovány v přednášce.

Individuální premedikační a postmedikační léčbou a psychologickým přístupem (edukace) se snažíme o to, aby pacienti měli co nejméně možných nežádoucích účinků při této léčbě.

Při aplikaci chemoterapie jsou nežádoucí účinky časté.

Cytostatika potlačují růst buněk a působí nejen na buňky nádorové, ale na buňky zdravých tkání (tj. na ty, které se rychle množí a rostou), krvetvorná tkáň, kostní dřeň, sliznice zažívacího traktu, pohlavní buňky.

Dále se mohou objevit nežádoucí účinky typické pro konkrétní lék-cytostatikum. nebo jejich skupiny, které jsou dány chem. složením těchto léků.

Mohou způsobit toxicitu konkrétních orgánů

Bezprostřední nežádoucí účinky – dostavují se v hodinách až dnech po aplikaci
 1. nevolnost, zvracení
 2. reakce vpichu při nitrožilním podávání
 3. alergická reakce
 4. horečky, zimnice, třesavka

 • Ad 1) léky proti zvracení, nevolnosti se podávají již před aplikací CHT, dále v jejím průběhu. Pacient je vybaven léky do domácího ošetřování. Reakce na léčbu je individuální. V průběhu CHT může pacient jíst běžnou stravu. Pacient sám odhalí potraviny, které toleruje.

 • Ad 2) při nitrožilním aplikaci může dojít k reakci v okolí vpichu, které se projevuje zarudnutím, otokem, bolestivým zduřením. Konzultace lékaře, který doporučí lokální nebo celkovou terapii. Může dojít také k úniku léčebné látky do okolí tzv. Extravazát

 • Ad 3) alergická reakce – v průběhu podávání nebo bezprostředně po něm, může dojít k hypersenzitivní reakci na podaný lék (začervenání v obličeji, červené skvrny po těle, svědění, vyrážka, otok, dechové potíže, pocit nedostatku vzduchu, porucha vědomí)

 • Ad 4) reakce v průběhu podání nebo několik hodin po podání (zimnice, třesavka, zvýšené teploty a horečky)

Časné NÚ – přicházejí po dnech, týdnech
 • úbytek bílých krvinek (leukopenie) – infekce

 • úbytek krevních destiček – trombocytopenie

 • vypadávání vlasů – alopecie

 • zánět sliznice dutiny ústní – stomatitid

 • zánět sliznice střevní, v jehož důsledku vzniká průjem

 • zácpa

 • poškození kůže, nehtů

Oddálené NÚ – přicházejí po týdnech, měsících

 • úbytek počtu ČK – anémie

 • poškození jaterní tkáně – parenchyma

 • poškození plic

Pozdní NÚ – po letech od ukončení léčby

 • neplodnost (sterilita)

 • druhotná zhoubná onemocnění (malignity)

Nežádoucí účinky spojené s poškozením

Bezprostřední NÚ konkrétního orgánu – hodiny, dny po léčbě

 • porucha srdečního rytmu, srdeční selhání způsobené zúžením tepen (Paklitaxel, Fluorouracil, Cyklofosfamid) – komplikace se projeví bušením srdce, dušností, bolestí za sternem

 • poškození močového měchýře (kombinace cytostatik s cyklofosfamidem) při metabolickém odbourávání, vzniká zánět moč. měchýře (sliznice) spojený s krvácením


Časné NÚ – dny, týdny po léčbě

Cisplatina – poškození ledvin, sluchu

Oddálené NÚ – týdny, měsíce po ukončení

Antracykliny (Doxorubicin, Epirubicin)

Mohou způsobit kardiotoxicitu (poškození buněk srdečního svalu – akutní změny srdečního rytmu (při aplikaci léků, těsně po podání nebo po dnech týdnech v podobě zánětlivých změn na srdečním svalu, proto se v průběhu léčby dělá EKG ECHO

Neurotoxicita – CNS (encephalopathie), porucha vědomí, zmatenost, porucha hybnosti, závratě, třes, křeče – Cisplatiny, Paklitaxel

Neuropatie (porucha periferních nervů) porucha čití konečků prstů, vzácné poruchy hybnosti končetin, třes, bolesti svalů, kloubů (Paklitaxel, Cisplatina, Kapecitabin)

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011