NOVÉ METODY TESTOVÁNÍ A NOVÉ GENY U HEREDITÁRNÍCH NÁDOROVÝCH SYNDROMŮ

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: XII. Hereditární nádorové syndromy

Číslo abstraktu: XII/ 369

Autoři: Doc.MUDr. Lenka Foretová , Ph.D.; Mgr. Jana Házová; Mgr. Petra Vašíčková, Ph.D.; Mgr. Eva Sťahlová Hrabincová; MUDr. Marie Navrátilová, Ph.D.; prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.; RNDr. Eva Macháčková, Ph.D.

Východiska:

Testování dědičných nádorových syndromů je důležité pro stanovení rizik onemocnění a v poslední době i pro indikace biologické léčby. Klasickým testováním pomocí metod HRM, DHPLC, Sangerova sekvenování, MLPA jsou detekovány mutace v exonech a exon- intronových spojeních individuálních genů nebo velké delece a inzerce. Místo Sangerova sekvenování je v dnešní době používána i metoda NGS (nová generace sekvenování) k diagnostice individuálních genů. Diagnostika genetické příčiny familiárních onemocnění postupně přechází od testování jednotlivých genů k testování panelu genů nebo celoexomovému sekvenování.

Cíl:

Klasickým testováním genů BRCA1 a BRCA2 bylo na MOÚ dosud vyšetřeno více než 5 500 pacientek, u asi 21 % byla zjištěna patogenní mutace. Více než 700 pacientů bylo testováno pro podezření na Lynchův syndrom, u 13 % z nich byla potvrzena dědičná forma. Byly testovány i další vzácnější nádorové syndromy (LFS, FAP, PJS, JP, MEN1, MEN2, NF1, NF2, HDGC, FAMMM aj.). Testování umožnilo prediktivní vyšetření mutace u mnoha rodinných příbuzných. Nově se od roku 2014 provádí na MOÚ sekvenování nové generace (NGS). Umožňuje genotypizaci desítek až stovek genů najednou v jednom sekvenačním běhu a identifikaci patogenní mutace i u populačně vzácných genů, které v současné době nejsou v rámci ČR rutinně vyšetřovány. Kromě patogenních mutací ve vysoce a středně rizikových genech jsou u každého pacienta nalezeny i varianty s neznámým klinickým účinkem.

Závěr:

Úloha lékařského genetika jak v indikaci testování, tak v hodnocení výsledků komplexního testování, v přípravě preventivních návrhů a prediktivních testování v rodině je velice důležitá. I v případě testování pro účely indikace biologické léčby je nutné si uvědomit, že nejdůležitějším klinickým využitím zůstává prevence onkologických onemocnění v rodinách. Hodnocení klinického účinku jak genů středního rizika, tak UV variant je předmětem dalšího zkoumání pro účely klinické praxe.

Práce byla podpořena MZ ČR – RVO (MOÚ, 00209805).

Datum přednesení příspěvku: 10. 4. 2015