Nové technologie ovlivňující kvalitu léčby v radioterapii.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Radioterapie

Téma: Novinky v poskytování kvalitní a bezpečné péče

Číslo abstraktu: 256

Autoři: MUDr. Michaela Vojtíšková; MUDr. Monika Černá

Přesné nastavení a reprodukovatelnost polohy pacienta, resp. její verifikace, je jednou z nejdůležitějších činností radiologického asistenta a rozhoduje o výsledku léčby. Při každém nastavení pacienta na urychlovači (zpravidla se ozařuje každý den několik týdnů) je zásadní, aby pacient byl ve stejné poloze vůči jednotnému souřadnému systému jako byl v okamžiku provedení plánovacího CT vyšetření, na kterém byla naplánována léčba. Jedině tak lze garantovat, že dávková distribuce spočtená na CT modelu pacienta bude odpovídat skutečné dávkové distribuci v těle pacienta. Reprodukovatelnost polohy a především ozařovaného ložiska je zatížena nejistotami a chybami, způsobené pohybem orgánů a chybami při nastavení.
Nové radioterapeutické technologie a techniky zlepšily schopnost tvarovat ozařované pole podle přesného obrysu zakresleného cílového objemu (konformní radioterapie). Aplikace dávky do těchto objemů vyžaduje, aby byly tyto nejistoty a chyby odstraněny. Jednou z možností správného a přesnějšího nastavení pacienta je využití zobrazovacích metod IGRT – volně přeloženo jako obrazem řízená radioterapie.
Klinické využití metod IGRT spočívá v redukci nejistoty pozice nádoru vůči terapeutickým svazkům během léčby. V důsledku toho je možné zmenšit bezpečnostní lemy při definici cílového objemu, které tuto nepřesnost zohledňují. Zmenšení bezpečnostního lemu znamená menší objem ozářené zdravé tkáně, což za předpokladu (stejné) toleranční radiační zátěže tkáně umožňuje zvýšení terapeutické dávky do objemu nádoru a tím zvýšení pravděpodobnosti jeho lokální kontroly.

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011