NOVINKY V DETEKCI SENTINELOVÝCH UZLIN U KARCINOMU PRSU

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: XV. Nádory prsu

Číslo abstraktu: XV/55

Autoři: MUDr. Oldřich Coufal

Sentinelová biopsie se stala samozřejmou složkou chirurgické léčby karcinomu prsu. Za „zlatý standard" metody detekce sentinelové uzliny (SN) byla dlouhou dobu považována kombinovaná metoda s použitím lymfoscintigrafie a vitálního barvení. Názory na optimální způsob detekce SN však procházejí neustálým vývojem. Data z některých studií naznačují, že samotná lymfoscintigrafie s použitím příruční gamma-sondy může být v rukou zkušených operatérů stejně efektivní jako kombinovaná metoda. Hledají se také zcela nové způsoby, které by potenciálně mohly lymfoscintigrafii nahradit, čímž bychom se vyhnuli nutnosti práce s radioaktivními látkami. Nadějně se jeví metoda detekce pomocí paramagnetických částic, i když k definitivnímu vyjasnění jejího praktického uplatnění zbývá zodpovědět některé otázky spojené s přetrváváním aplikované látky v prsu po konzervativních výkonech. Atraktivní se zdá také detekce SN pomocí indocyaninové zeleně využívající fluorescenčního jevu a jeho vizualizace speciálním detekčním systémem. Zcela novou a potenciálně progresivní oblastí je možnost méně invazivního zjišťování stavu SN s využitím zobrazovacích metod, např. kontrastního ultrazvuku. V příspěvku budou shrnuty nové literární údaje a prezentovány vlastní zkušenosti s detekcí SN pomocí paramagnetických částic a indocyaninové zeleně.

Práce byla podpořena projekty MZ ČR - RVO (MOÚ, 00209805) a MŠMT - NPUI - LO1413.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016