Novinky ve screeningu karcinomu prsu

Konference: 2014 19. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR; Zhoubné nádory prsu

Téma: NLZP Blok I

Číslo abstraktu: 053

Autoři: Mgr. Štěpánka Pokorná

Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným onemocněním žen v České republice. Celostátní program screeningu karcinomu prsu má za cíl snížení úmrtnosti na karcinom prsu diagnostikováním minimálních či preinvazivních stadií. Reálnost tohoto cíle se v prvních 10 letech fungování  programu  potvrdila,  přes  rostoucí  incidenci  karcinomu  prsu  má křivka mortality sestupnou tendenci.

 

 

 V červenci 2002 vešla v platnost vyhláška č. 372/2002 Sb., která stanovuje, že každá žena ve věku 45 až 69 let, bez příznaků nádoru prsu, má jedenkrát za 2 roky nárok na screeningovou mamografii hrazenou ze zdravotního pojištění. V roce 2010 byla zrušena horní věková hranice.

Na počátku programu bylo v České republice akreditováno k provádění mamografického screeningu 55 center, v současnosti funguje po celé České republice 68 center.

Za 10 let trvání programu bylo provedeno 4 213 986 screeningových mamografií a program pokrývá polovinu cílové populace. Bylo zachyceno 21 315 zhoubných nádorů, drtivá většina z nich v časném stadiu I, ve kterém je relativní pětileté přežití takřka 100%. Program dosáhl významného populačního zásahu i přes absenci cíleného zvaní.

Screeningový program umožňuje výrazně snížit úmrtnost nádorová onemocnění, hlavním předpokladem jeho úspěchu je však dostatečná a pravidelná účast žen z cílové skupiny. Ve vyspělých zemích se informace o rizicích nádorových onemocnění a o přínosu screeningu dostává ke všem občanům pravidelným zvaním ke screeningovému vyšetření. V ČR bohužel doposud tento postup nebyl zaveden, což se nepochybně podílí na nižší účasti občanů na screeningu, ve srovnání s ostatními zeměmi, kde se účast pohybuje nad 70%. 

Cílené zvaní může probíhat 2 způsoby. Jednotlivá centra, a některá tak již činí, si sama zvou ženy, které se po 2  letech na vyšetření nevrátí. Tento  způsob zajišťuje kontinuitu screeningu u žen, které již do programu vstoupily.

Druhý způsob cíleného zvaní je zaměřen na ženy, které ještě screeningovou mamografii neabsolvovaly nebo od poslední mamografie uplynuly více než 3 roky. Ženy jsou k vyšetření vyzvány svojí zdravotní pojišťovnou, dopisem, telefonicky, emailem.

Zdravotní pojišťovny začaly od ledna 2014 v rámci projektu „SYSTÉM PODPORY PREVENCE VYBRANÝCH NÁDOROVÝCH ONEMOCNÉNÍ V ČR – SCREENINGOVÉ PROGRAMY“ zvát své klienty ke screeningovým vyšetřením karcinomu prsu, děložního hrdla a kolorekta. V následujícím roce a půl bude tímto způsobem osloveno přibližně 1 850 000 pojištěnců, kteří se dlouhodobě neúčastní screeningových programů. Rozesílání dopisů bude podpořeno celorepublikovou informační kampaní.

Ženy od 45 let do 70, které v poslední době neměly mamografické vyšetření, dostanou dopis s informacemi o prevenci karcinomu prsu a o tom, jak se mohou nechat vyšetřit. Druhou skupinou jsou ženy od 25 let do 70 let, které v poslední době neabsolvovaly preventivní gynekologickou prohlídku a třetí skupinou jsou ženy i muži mezi 50 – 70 lety, kteří se neúčastní screeningu kolorektálního karcinomu.

Projekt si klade za cíl kromě snížení výskytu karcinomu prsu, děložního hrdla a kolorekta v pozdních stádiích, přispět též ke zvýšení zájmu obyvatel ČR o prevenci nádorových onemocnění obecně, zajistit větší účast na preventivních vyšetřeních a podpořit aktivní přístup občanů k péči o vlastní zdraví.

Zdroj dat: www.mamo.cz, www.svod.cz

Datum přednesení příspěvku: 27. 2. 2014