NOVINKY VE SCREENINGU KARCINOMU PRSU

Konference: 2014 5. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Personalizovaná diagnostika a léčba karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 08

Autoři: Prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.

Screening karcinomu prsu, který byl u nás zahájen na konci roku 2002, je bezesporu nejúspěšnějším screeningovým onkologickým programem v České republice. Je charakterizován vysokou kvalitou screeningových center (nyní 69), systémem jejich reakreditací včetně kontrol na místě, sběrem a vyhodnocováním dat (datová podpora), povinnou a přísnou kontrolou kvality provádění vyšetření a radiační zátěže, komplexností a návazností péče. Do roku 2012 bylo provedeno 4 213 986 screeningových mamografií, aktuální pokrytí činí 56,6 %, u 21 315 žen byl odhalen zhoubný nádor, drtivá většina z nich byla v časných stadiích s velmi úspěšnou léčbou. Tak např. v roce 2012 bylo provedeno přibližně 602 000 screeningových mamografií, bylo odhaleno 3 270 karcinomů (5,4 na 1 000 vyšetření), při hodnocení velikosti bylo 11 % nádorů „in situ“ a 62 % T1. Všechna centra mají za povinnost provést veškerá základní nezbytná vyšetření ke stanovení diagnózy v krátké době (včetně biopsie) a v případě nálezu karcinomu či přednádorového stavu zajistit následnou péči. Vysoká kvalita screeningových center, kde je nyní diagnostikována většina karcinomů, indukuje nepřímo i zlepšování úrovně chirurgické a částečně i onkologické péče. Systém posílání žen k vyšetření prostřednictvím praktických lékařů a gynekologů má nesporně kladné i záporné stránky. Mezi ty druhé patří i přes vzestup v posledních letech nižší účast ve srovnání s vyspělým zeměmi.

Projekt „Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR − screeningové programy“, který byl zahájen na sklonku minulého roku, by měl účast zvýšit, v ideálním případě až o 15 %. Projekt je z větší části financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a skládá se ze dvou částí: adresného zvaní žen, které neměly mamografické vyšetření v posledních 4 letech, a celorepublikové informační kampaně. V prvním kole by mělo být zváno téměř 500 000 žen, následně v kole druhém ty ženy, které ani po první výzvě na vyšetření nepřišly. Projekt je v části mamografického screeningu na straně zdravotních pojišťoven (jsou odpovědny za zvaní) i odborníků dobře připraven. Byla provedena kontrola screeningových center, jsou monitorovány měsíčně objednací doby (na www.mamo.cz) a je připraven systém měsíčního vyhodnocování účasti žen s pozvánkami v rámci celé ČR. Garanti programu − členové expertního týmu na MZ ČR (Daneš, Skovajsová) a koordinátoři z řad radiologů mamodiagnostiků budou průběžně sledovat kvalitu a připravovat podklady pro případnou korekci.

Souběžně s tímto projektem se i v ČR ověřují některé nové mamografické technologie, které by měly dále zlepšit detekční schopnost mamografie, zejména u denzních prsů. Od roku 2015 by měla být vyšetření prováděna (a zdravotními pojišťovnami hrazena) jen na špičkových digitálních přístrojích. Byl instalován první přístroj pro tzv. digitální tomosyntézu, jehož výstupem jsou obrazy jednotlivých vrstev prsu. Bouřlivě se vyvíjejí i technologie založené na tzv. spektrální mamografi i. Kromě zvýšené kvality snímků umožňují přesnou kvantifikaci denzity a tím i selekci skupiny žen s vyšším rizikem. Dalším nadějným směrem v inovacích je vyžití kombinace spektrálního zobrazení a aplikace jodové kontrastní látky. První zkušenosti s technikou „Contrast enhanced spectral mammography“ (CESM, přístroj SenoBright GE) ukazují na možné indikace u denzních prsů, které jsou podobné jako u MR mamografi e: zjištění přesné velikosti nádoru (vyloučení multifokality či multicentricity) a screening vysoce rizikových žen (BRCA + apod.). Zásadním problémem těchto nových přístrojů je podstatně vyšší pořizovací cena i servisní náklady. Předpokládá se však, že si postupně i u nás najdou místo, i když pravděpodobně s určitým zpožděním.

e-mail: mamo@volny.cz

Datum přednesení příspěvku: 24. 1. 2014