Nový pohled na prognostické faktory u metastatických nádorů ledvin

Konference: 2008 XV. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 043p

Autoři: MUDr. Hana Šiffnerová; MUDr. Alena Šináklová; MUDr. Ivana Bustová

Nádory ledvin v České republice zaujímají první místo na světě z hlediska incidence a patří mezi urologické malignity s nejvyšší úmrtností.

Více než polovina nemocných má prokázanou generalizaci a může být u nich indikována léčby cytokiny. Cytokiny dosahují odpovědí u 10-20% s 5letým přežitím méně než 10%.

Pro predikci celkového přežití Motzer v roce 1999 publikoval prognostické faktory, podle nichž jsou pacienti řazeni do rizikových skupin. Mezi negativní prognostické faktory patří performance status pod 80%, hladina LDH 1,5 x nad normu, hladina hemoglobinu pod normu, hladina korigovaného kalcia nad normu a absence předchozí nefrectomie.

Pacienti byli následně rozděleni do 3 skupin.

A - nízce riziková skupina s 0 rizikovými prognostickými faktory

B - středně riziková skupina s 1-2 rizikovými prognostickými faktory

C - vysoce riziková skupina s 3-5 rizikovými faktory

Motzer ve své publikaci udával medián přežití 19,9 měsíce pro nízce rizikovou skupinu, dále 10,3 měsíce pro středně rizikovou skupinu a 3,9 měsíce pro pacienty s 3-5 rizikovými faktory.

Na základě dalších multivariatních analýz, které byly následně prováděny pro predikci přežití se ukazují být důležité pouze 3 prognostické faktory a to:
  • performance status pod 80%

  • hladina hemoglobinu pod normu

  • hladina korigovaného vápníku nad normu


Pacienti jsou také rozděleni do 3 skupin.

A - nízce riziková skupina s 0 rizikovými prognostickými faktory

B - středně riziková skupina s 1 rizikovým prognostickým faktorem

C - vysoce riziková skupina s 2 rizikovými faktory

Motzer ve své publikaci z roku 2004 udával medián přežití 22 měsíce pro nemocné bez rizikových faktorů, dále 11,9 měsíce pro nemocné s jedním rizikovým faktorem a 5,4 měsíce pro pacienty s 2-3 rizikovými faktory.
Tyto nové prognostické faktory jsou doporučovány i pro stratifikaci druhé linie léčby s novými preparáty.

V naší práci se zabýváme vztahem mezi novými předléčebnými prognostickými faktory a přežitím pacientů s metastatickým karcinomem ledvin, kteří byli léčeni v letech 1996-2007 na Onkologickém oddělení Nemocnice Č. Budějovice minimálně 1 sérií imunochemoterapie dle Atzpodiena.

Soubor tvoří 49 pacientů, 32 mužů a 17 žen. Medián věku je 59 let (34-71 let). Pacienti s mozkovými metastázami byli vyloučeni. U 23 nemocných byla zjištěna generalizace pouze do plic, ostatní pacienti měli i extrapulmonální metastásy. Celkem 10 nemocných mělo více než jednu lokalizaci generalizace.

K roztřídění do rizikových skupin jsme použily redukovaná Motzerova kriteria z roku 2004. V nízce rizikové skupině bylo zařazeno 32 pacientů s mediánem přežití 19 měsíců (5-154 měsíců).

V středně rizikové skupině bylo zařazeno 16 pacientů s mediánem přežití 12 měsíců (2-164 měsíců). Většina nemocných v této skupině (14 ze 16 pacientů) měla jako jediný negativní prognostický faktor hladinu hemoglobinu pod normu.

Jedna nemocná s 2 rizikovými faktory zemřela za 19 měsíců.

Závěr:

Pacienti s generalizovaným nádorem ledvin, kteří byli léčeni na našem oddělení cytokiny byli předléčebně stratifikováni podle nových třech prognostických faktorů.

Medián přežití v nízce a středně rizikové skupině byl podobný jako udává ve své publikaci z roku 2004 Motzer. Pouze jedna nemocná patřila do skupiny s vysokým rizikem a nezasahovala do statistického zpracování.

Literatura:

  1. Motzer RJ., et al. Survival and prognostic stratification of 670 patients with advanced renal cell carcinoma. J Clin Oncol 17, 2530-2540, 1, 1999
  2. Motzer RJ., et al. Prognostic factors for survival in previously treated patients with metastatic renal cell carcinoma. J Clin Oncol 22, 454- 463, 3, 2004

Datum přednesení příspěvku: 10. 10. 2008