NUTNOST DISEKCE AXILY PŘI POZITIVITĚ SENTINELOVÉ UZLINY PŘI OPERACI KARCINOMU PRSU – NAŠE ZKUŠENOSTI

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery - lékařská sekce

Číslo abstraktu: 164

Autoři: MUDr. Hana Bačuvčíková; MUDr. Jan Novák; MUDr. Stanislav Kalabus

Východiska:

Detekce sentinelové uzliny při histologicky verifikovaném karcinomu prsu se provádí zejména při indikaci prs záchovného výkonu. Peroperační vyšetření nás informuje o šíření nádorových buněk do lymfatických uzlin axily. Otázkou je, zda je při pozitivitě sentinelové uzliny nutně pozitivní další uzlina v jakékoliv uzlinové etáži axily. Často tomu tak není. Na našem pracovišti je doposud indikována disekce axily při pozitivní sentinelové uzlině.

Cíl:

Cílem našeho sdělení je zhodnocení, kolik pacientek z celkového počtu s karcinomem prsu, indikovaných k prs záchovné operaci se sentinelovou biopsií, mělo při pozitivní sentinelové uzlině i pozitivní nález v následném resekátu uzlin z axily. Tedy, zda je disekce axily za každé okolnosti nutná a zda je přínosem v další terapii pacientky.

Závěr:

Představíme procentuální zastoupení pacientek s karcinomem prsu s doplněnou disekcí axily v jedné době vůči celkovému počtu operací (prs záchovných výkonů), dále poměr pozitivního a negativního nálezu na uzlinách při doplněné disekci axily a nakonec i zamyšlení nad problematikou nutnosti disekce a její další přínos v následné terapii pacientky.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014