ODHALENÍ ONKOLOGICKÉ DIAGNÓZY DÍKY BENIGNÍ LÉZI PRSU - KAZUISTIKA

Konference: 2013 XX. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Kasuistiky; Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 43p

Autoři: MUDr. Monika Černá; MUDr. Ilona Zedníková; Prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.; MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.; MUDr. Miloslava Hlaváčková

Kazuistika:

Předmětem našeho sdělení je kazuistika 53leté nemocné, která se dostavila k prvnímu lékařskému vyšetření pro 5 let narůstající objemný tumor pravého prsu, přivedla ji 3 měsíce zesilující bolest pravého prsu a zad vyžadující analgetickou léčbu. Z obavy z diagnózy a špatné prognózy se obávala dřívějšího lékařského vyšetření.

Při klinickém vyšetření jsme zjistili lokálně pokročilý nádor pravého prsu o průměru 20 cm s nápadnou axilární lymfadenopatií, navíc klinicky velmi suspektní nález svědčící pro maligní proces v druhostranném levém prsu, který nebyl nemocnou při dominujícím nálezu na pravé straně zaregistrován. Zobrazovací metody podpořily klinické podezření i na druhostranné nádorové onemocnění, nicméně bioptická vyšetření z obou prsů byla se závěrem benigních lézí.

Multidisciplinárně ve spolupráci s radiodiagnostiky a onkology jsme přistoupili k primární chirurgické léčbě, na straně obrovského nádoru k mastektomii s exenterací axily, na straně levé k otevřené biopsii s peroperačním histologickým zpracováním, která nám opět jednoznačně nedokázala potvrdit maligní lézi. Na základě empirie a makroskopického vzhledu tuhé a infiltrované mléčné žlázy v resekčním místě po diagnostické excizi, která se jevila jako velmi suspektní z nádorové infiltrace, jsme přistoupili rovněž k mastektomii. V levé axile při negativním klinickém i sonografickém vyšetření a nepotvrzeném nálezu malignity jsme v jedné době neoperovali. Výsledek definitivní histologie zněl, že obrovský tumor pravého prsu je high - grade fyloidní tumor s nekrózami, axilární uzliny byly pouze reaktivně zvětšené, bez metastatického postižení. Nález v levém prsu potvrdil naše klinické podezření, jednalo se o disperzní disociovaně rostoucí lobulární karcinom zaujímající celé žlaznaté těleso s velmi těsným resekčním  okrajem, s pozitivní, resp. negativní expresí estrogenových, resp. progesteronových receptorů a nízkou mitotickou aktivitou. Rány se zhojily bez komplikací a nemocná byla předána do péče onkologa.

Chirurgické řešení pravostranného nálezu bylo z onkologického pohledu dostatečně radikální, nález vlevo při příznivých prognostických ukazatelích již nevyžadoval reoperaci v levé axile a nemocná je vzhledem k pokročilosti nálezu adjuvantně zajištěna CHT v režimu FEC, bude následovat ozáření levé poloviny hrudníku včetně spádové lymfatické oblasti a hormonální léčba. Všechna stagingová vyšetření jsou stran metastatického postižení vzdálených orgánů negativní.

Závěr:

V prezentované kazuistice jsme chtěli ukázat, že v současné době zaměřené zejména na diagnostiku časných stádií všech nádorových onemocnění (v případě prsů na záchyt minimálních, nepalpovatelných nádorů) se můžeme setkat i s pokročilými nádory nejen u seniorek. Již při prvním kontaktu a samotném klinickém vyšetření je nezbytné věnovat pozornost a provést komplexní vyšetření obou prsů a axil, přestože jednostranný nález je jednoznačný a představuje jediné dominující potíže nemocné.

U naší pacientky symptomatologie z relativně benigního nálezu vedla k diagnóze lokálně pokročilého maligního onemocnění, které je z hlediska dlouhodobé prognózy pro nemocnou limitující, přestože bylo chirurgicky radikálně řešitelné. V současnosti probíhající onkologická léčba směřuje k prodloužení bezpříznakového i celkového přežití nemocné.

Datum přednesení příspěvku: 18. 10. 2013