Opakované operace nádorů páteře při lokální recidivě.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Ostatní

Téma: Nádorová onemocnění páteře

Číslo abstraktu: 163

Autoři: MUDr. Milan Leznar; MUDr. Radim Grosman

Rozvoj spondylochirurgie umožňuje stále složitější operace na páteři, ke kterým operativa nádorového postižení páteře zcela jistě patří. Vývoj a zavedení stabilních fixací a současně zavedení náhrad těl obratlů umožňují v současné době prakticky úplné odstranění obratle a jeho náhradu. Tyto radikální operace zvyšují možnost dodržení zásad onkologické radikality operace a tím současně zvyšují možnost vyléčení pacienta. Výjimkou je krční páteř, kde tvoří problém uložení aa. vertebrales.
Od roku 1983 do roku 2002 tedy za 20 let bylo na naší klinice operováno 626 pacientů s nádorovým onemocněním páteře. Ze začátku byl počet operací za rok malý, ale postupně narůstal a v roce 2003 bylo operováno již 65 pacientů pro tuto diagnosu. Z tohoto souboru bylo 84 pacientů s benigním nádorem, 151 s maligním, 332 pacientů s metastázou do páteře a 59 pacientů s afekcí podobnou nádoru.
Z těchto pacientů jsme reoperovali pro lokální recidivu 44 pacientů. Z toho 25 žen a 19 mužů s průměrným věkem 44 let (1-69). Pacientů s benigními nádory byli čtyři tj. 5%, maligních 22 tj, 14,5 %. Pacientů s reoperací při metastázách bylo 14 tj 4,2% s celkového počtu primárně operovaných pro metastázu. Pacientů s nádory podobných afekcí byli reoperováni 4 pacienti tj 6,8%. Pro klasifikaci operací primárních kostních tumorů jsme použily klasifikaci Eneking modifikovanou na páteř Borianim (Spine 1997). V našem souboru reoperovaných pacientů u benigních nádorů byli 4 zařazeny do skupiny S2 a 4 do skupiny S3. V souboru pacientů s maligními nádory bylo zařazeno 10 do skupiny S II. A a 12 do skupiny S II. B.
V roce 2001 Tomita publikoval svou klasifikaci pro indikaci radikálnosti operace u metastatického postižení páteře. My jsme použili zpětně tuto klasifikaci na našem souboru 14 pacientů s meta postižením páteře.
  1. U pacientů s 2-3 body podle Tomity měla být indikována resekce en block u všech 6 pacientů. My jsme provedli vždy intralaesionalní výkon.
  2. Ve skupině pacientů se 4-5 body, kdy měla být indikována radikální marginální resekce u 5 pacientů, jsme provedli 2x pouze paliativní výkon a 3x intralesionalní resekci
  3. U pacientek se 6-7 body, měl být indikován paliativní zákrok u všech 3 pacientů.
Byl proveden 1x paliativní výkon a 2x intralesionalní radikální operace.
U primárních kostních tumorů je riziko recidivy zvláště vysoké, proto je důležitá primární diagnosa (biopsie) s následnou operací při zachování plné onkologické radikality. Paliativní operace či intralesionální výkony vedou ve vysokém procentu případů k lokální recidivě.
Operace metastáz páteře je náročný výkon po všech stránkách. Nutné ho indikovat jen u případů, kdy má pro pacienta přínos. Proto nutné zpřesnit a zpřísnit indikace, abychom pacienta operací, která nemá nárok na úspěch zbytečně nezatěžovali. V indikovaných případech však postupovat radikálně se snahou o operace onkologicky radikální tedy extralesionální – s resekci an blok. I menší výkony mají u pacientů s metastázami svoje místo a zlepší životní komfort pacienta, mobilitu, bolesti, i neurologický nález, i když někdy jen přechodně.

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2006