Operačné a pooperačné komplikácie pri radikálnej hysterektómii

Konference: 2008 13. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii a 3.ročník pro NLZP

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Nové trendy v diagnostice a léčbě ca hrdla děložního, radikalita chirurgických výkonů, doporučené postupy v případě selhání primární léčby, možnosti chirurgického řešení,reiradiace

Číslo abstraktu: 034

Autoři: MUDr. Peter Babala; MUDr. Miroslav Klačko; MUDr. Peter Mikloš; MUDr. Ladislav Masák, CSc.

Radikálna hysterektómia predstavuje náročný operačný výkon v gynekológii, ktorý je spojený s určitou peroperačnou a pooperačnou morbiditou.

Komplikácie pri tomto výkone sa dajú rozdeliť na všeobecné, ktoré sú spoločné pre akýkoľvek abdominálny chirurgický zákrok a komplikácie špecifické pre radikálnu hysterektómiu. Ďalej rozoznávame komplikácie peroperačné a pooperačné.

Komplikácie všeobecné súvisia so samotným operačným zákrokom, alebo sú v spojitosti s celkovou anestéziou. Patria sem infekcie, embóĺia, pneumónia, infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda, krvácanie, DIC a ďalšie.

Komplikácie špecifické pre radikálnu hysterektómiu vyplývajú z topoanatomických pomerov v malej panve a z možného poranenia štruktúr, ktoré úzko súvisia s daným operačným zákrokom. Peroperačne sa jedná o poranenie rôznych štruktúr na močovom trakte, gastrointestinálnom trakte, nervovej sústave, alebo poranenie veľkých ciev a venóznych plexov. Môže dojsť k veľkým krvným stratám vedúcim až k fatálnym následkom. Komplikácie v pooperačnom období sú najčastejšie v spojitosti s parciálnou denerváciou autonómneho nervového systému. Z toho vyplýva aj charakter komplikácií, ktorý sa v literatúre popisuje ako pelvic floor dysfunction a zahŕňa dysfunkciu močového traktu, genitálneho traktu a anorektálneho traktu. Ďalším problémom v pooperačnom období bývajú lymfocysty a edémy dolných končatín na podklade lymfedému. Dnes už menej časté sú fistuly medzi pošvou a močovým, alebo črevným traktom.

V tejto prednáške sú prehľadne rozdelené možné komplikácie a možnosti ako im predchádzať, alebo ako ich riešiť.

Prežívanie pacientiek s rakovinou krčka maternice v operabilných štádiách je excelentné, osciluje okolo 90%. Jedná sa často o mladé ženy. Preto je veľmi dôležité zamyslieť sa nad morbiditou, ktorá je spojená s liečbou tohto ochorenia a nad možnosťami predchádzania týchto komplikácií.

Datum přednesení příspěvku: 19. 1. 2008