Ošetřovatelská diagnóza - nauzea a zvracení u pacientů při a po chemoterapii

Konference: 2005 Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: S09

Autoři: A. Černá; Zdeňka Dlouhá; H. Šulcová; E. Burgersteinová; MUDr. Markéta Zemanová, Ph.D.

OŠETŘOVATELSKÁ DIAGNÓZA: NAUZEA A ZVRACENÍ
 1. Úvod
 2. Typy zvracení a nevolnosti, příčiny vzniku
 3. Cíl
 4. Ošetřovatelská anamnéza
 5. Ošetřovatelské intervence


Zvracení a nevolnost patří mezi nejčastější nežádoucí účinky chemoterapie. Tyto příznaky zhoršují kvalitu života, vedou k poruše přijmu potravy a mohou při zanedbání péče ohrozit i život nemocného. Na vzniku nevolnosti se mohou podílet i strach a úzkost nemocného. Nevolnost a zvracení jsou velmi nepříjemné, zeslabují celý organismus a podporují nechuť k další léčbě. Tyto příznaky se objevují nejvíce při a po chemoterapii. V součastné době existují léky, které nevolnost a zvracení potlačují, přesto je výskyt nevolnosti častým problémem našich pacientů a je důležité se mu věnovat.

Typy nevolnosti a zvracení – akutní, oddálené, anticipační.

Příčiny - CHMT, ozařování, ATB, malignita, psychické vjemy.

CÍL
 • zamezit zvracení;

 • zajistit stálou váhu a hydrataci;

 • spokojený pacient;

 • spolupracující pacient.


OŠETŘOVATELSKÁ ANAMNÉZA
 • znalostí účinků antiemetik;

 • znalostí emetogenity jednotlivých cytostatik;

 • vlastní sledování sestrou;

 • získání informací od nemocného a jeho rodiny;

 • sledování ošetřovatelské dokumentace;

 • sledování lékařských záznamů, ordinací a výsledků vyšetření;

 • zjištění snášenlivosti v minulém cyklu.


OŠETŘOVATELSKÉ INTERVENCE
 • seznámit pacienta s léčbou a nežádoucími účinky spojené s ní;

 • podávat léky podle ordinace lékaře, dodržovat časový plán podávání antiemetik;

 • znát účinky léků;

 • seznámit s preventivním doporučením v oblasti stravování

  • jíst a pít v menších porcích, několikrát denně;

  • jíst nedráždivou stravu;

  • pít neslezené a chladnější nápoje;

  • omezit tučná, smažená jídla;

  • jídlo dobře rozkousat;

 • péče o dutinu ústní;

 • dostupnost literatury /letáky, brožury, odborné příručky/;

 • spolupráce s rodinou;

 • pitný režim;

 • každou nevolnost nebo změnu nahlásit své sestře, lékaři;

 • psychologická podpora;

 • klidné prostředí.


VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU – VÝSLEDKY Z POHLEDU SESTRY

CÍL - analyzovat úroveň kontroly nevolnosti a zvracení u pacientů léčených ambulantní chemoterapií na Onkologické klinice VFN 1. LF UK.

Metoda– interní dotazník, který vyplňovali pacienti přicházející k nejméně druhému cyklu chemoterapie. O vyplněni byli požádáni všichni pacienti, kteří přicházejí na chemoterapii v intervalu 3 týdnů, při opakovaném podání každý vyplnil formulář jen jedenkrát.

Výsledky– celková skupina 150 pacientů.

Závěr– vyhodnocení dotazníku.

Datum přednesení příspěvku: 1. 4. 2005