Osmileté sledování dětí a adolescentů po kardiotoxické léčbě s kardioprotekcí dextrazoxanem v dětství

Konference: 2005 Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii

Kategorie: Toxicita, nežádoucí účinky léčby

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: L20

Autoři: prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.; Prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc.; MUDr. Bohumír Blažek; Marek Bajer

ÚVOD
Závažnou komplikací cytostatické léčby dětí se zhoubnými nádory je pozdní kardiotoxicita antracyklinů.Kardioprotekce představuje jednu z možností, jak zmírnit tyto komplikace. Cílem studie bylo 8 leté sledování dětí a adolescentů po kardiotoxické léčbě pro hematologickou malignitu s vyhodnocením vlivu kardioprotekce dextrazoxanem (DEX) na změny ukazatelů funkce levé srdeční komory.

METODA
Vyšetřili jsme 75 pacientů, kteří onemocněli ve věku 2-17 let hematologickou malignitou. V souboru bylo 39 mužů a 36 žen. Skupina C+ (52 pacientů) měla před podáním kardiotoxické léčby antracykliny aplikován DEX. Skupina C- (22 pacientů) bez podání DEX. Funkce levé komory byla hodnocena pomocí indexu ejekční frakce (EF) a výpočtem parametru FS zjištěných echokardiograficky. Pacienti byli vyšetřováni opakovaně, první vyšetření bylo provedeno před zahájením chemoterapie, druhé po jejím skončení a další vyšetření bylo provedeno vždy 1x ročně po dobu 8 let. Za subklinické známky kardiotoxicity jsme považovali progredující pokles EF a FS více než 10% nebo pokles EF pod 55% nebo FS pod 30%.

VÝSLEDKY
Nezjistili jsme žádný rozdíl ve věku dětí při stanovení diagnózy mezi skupinami C+ a C-. Zjistili jsme celkovou vyšší kumulatívní dávku antracyklinů 234 + 58 mg/m2 ve skupině C+ oproti 191 + 90 mg/m2ve skupině C-. V celé skupině došlo k poklesu EF z 69 + 6% na 67 + 5% po terapii, dále po 8 letech došlo k poklesu na 64 + 3% (p < 0,01). Podobně je tomu i u FS. Při 8 letém sledování jsme nalezli rozdíly mezi skupinou C+ vzhledem ke skupině C-. Pokles FE a FS >10% byl statisticky signifikantní na hladině p < 0,01mezi skupinami C+ a C-. Klinické známky kardiotoxicity ale nebyly pozorovány.

ZÁVĚR
Podání dextrazoxanu vedlo u skupiny dětí s vyšší dávkou antracyklinů ke snížení výskytu subklinického poškození myokardu.

Podpořeno granty IGA: NR 8006-3 a MSM: 0021622402.

Datum přednesení příspěvku: 1. 4. 2005