PALIATIVNÍ ONKOLOGICKÁ PÉČE – JEJÍ VÝZNAM A POSTAVENÍ V KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ LÉČBĚ: KASUISTIKA

Konference: 2012 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO

Kategorie: Kasuistiky; Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 059

Autoři: Mjr. doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.; MUDr. Peter Priester; MUDr. Jindřich Kopecký; MUDr. Birgita Slováčková, Ph.D.; prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D., DSc.

Meningeomy (intrakraniální, extrakraniální) patří mezi primární nitrolební nádory. Vycházejí z buněk mozkových obalů (především buněk arachnoidey) a obvykle jsou benigního původu. Přesto však mohou svým růstem zvyšovat nitrolební tlak a přímo či nepřímo utlačovat různé mozkové struktury. Diagnostika meningeomů se opírá o CT vyšetření či magnetickou rezonanci mozku. Z hlediska léčby lze konstatovat, že chemoterapie nebývá účinná, řešení je převážně operační, někdy kombinované s radioterapií či hormonální terapií tamoxifenem. Autoři formou kasuistiky prezentují 83letou pacientku s rozsáhlým extrakraniálním meningeomem, hospitalizovanou v Komplexním onkologickém centru za účelem zevní radioterapie do LD 60Gy/30 frakcí a hormonální terapie tamoxifenem. Ošetřovatelská diagnostika sledovala především schopnost sebepéče pacientky související s aktuálním částečným omezením její mobility. Diagnóza „zhoršená pohyblivost“ zohlednila momentální částečnou imobilitu. Ošetřovatelské cíle ve vztahu k této diagnóze byly dynamicky přizpůsobovány vývoji klientčina stavu, který se pozvolna zlepšoval. K žádným infekčním komplikacím v průběhu hospitalizace u pacientky nedošlo. V péči onkologického týmu lékařů a zdravotních sester zůstala pacientka ještě několik následujících týdnů, než dokončila naplánovanou radioterapii. Z ošetřovatelského hlediska byla zohledněna diagnóza „riziko poškození vzhledem k radioterapii“. Pravidelné kontroly ozařovaného pole a včasný zásah při prvních projevech reakce pokožky byly aktuálními cíli ošetřovatelské i léčebné péče. Cílem kasuistiky je nastínit problematiku extrakraniálně lokalizovaných meningeomů s možnostmi jejich léčby, včetně komplexní ošetřovatelské péče. Důraz je kladen na dostupnou a kvalitní paliativní onkologickou péči v okamžiku, kdy další možnosti protinádorové terapie jsou vyčerpány.

 Podpořeno Výzkumným projektem MZdr. ČR No. 00179906 a Specifickým vysokoškolským výzkumem UK Praha č. 53251.

 e-mail: ladislav.slovacek@seznam.cz

Datum přednesení příspěvku: 26. 1. 2012