Panitumumab v léčbě nemocných s pokročilým metastázujícím kolorektálním karcinomem

Konference: 2011 XVIII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Postery

Číslo abstraktu: p05

Autoři: Doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D., MBA; MUDr. Marie Votavová; MUDr. Ondřej Fiala; MUDr. Vít Martin Matějka; MUDr. Vladimíra Arnetová; Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Úvod:

Cílená biologická léčba se jako součást personalizované medicíny stává standardní terapií onkologicky nemocných pacientů. Panitumumab je u nemocných s nemutovaným genem K-ras účinnou možností takto cílené terapie. Autoři ve svém sdělení prezentují výsledky retrospektivní studie, která analyzuje soubor 41 nemocných s pokročilým metastazujícím kolorektálním karcinomem, léčených paliativní biologickou léčbou panitumumabem ve druhé a dalších liniích léčby.

Metodika, soubor nemocných:

Vyhodnocen byl soubor 41 nemocných (30 mužů, 11 žen; medián věku 61 let) s pokročilým metastazujícím kolorektálním karcinomem. Primárním cílem této studie bylo zhodnocení celkové léčebné odpovědi /ORR/ a času do progrese /TTP/, sekundárním cílem studie bylo zhodnocení biochemické léčebné odpovědi pomocí stanovení nádorových markerů (CEA, CA 19-9, TPS, TK) a dále vyhodnocení kvality života nemocných a vyhod­nocení toxicity léčby. Nemocní byli standardně léčeni monoterapií panitumumabem v dávce 6 mg/kg, každé 2 týdny, ORR byla vyhodnocena po 6-9 cyklech chemoterapie.

Výsledky:

Léčebná odpověď byla hodnotitelná u 36 nemocných. Celková léčebná odpověď /ORR/ byla dosažena u 36 % nemocných /CR - 1 pacient (3 %), PR - 12 pacientů (33 %)/, stabilizace onemocnění bylo dosaženo u 11 pacientů (30 %). Medián času do progrese byl 22,4 týdne. V případě stanovení biochemické léčebné odpovědi došlo u nádorových markerů CEA, CA 19-9 a TPS ke statisticky signifikantnímu poklesu hodnot v porovnání před zahájením léčby a při dosažení ORR (CEA p<0.02; CA 19-9 p<0.007; TPS p<0.0002). U nádorového markeru TKjsme signifikantní pokles nezaznamenali (p<0.1671). Hlavním nežádoucím účinkem byla kožní toxicita - grade II. byl u 49 % nemocných, grade III. u 7 % nemocných. Závažnou infuzní reakci jsme v našem souboru nemocných nezaznamenali, u 3 % pacientů byla zaznamenána lehká alergická reakce po podání panitumumabu.

Závěr:

Panitumumab je u nemocných s nemutovaným genem K-ras vysoce účinnou alternativou léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu při velmi dobré toleranci s minimem nežádoucích účinků. Stanovení nádorových markerů CEA, CA 19-9 a TPS je vhodným nástrojem kontroly účinnosti cílené biologické léčby.

Tato práce byla podpořena výzkumným záměrem VZMSM 0021620819 a grantem IGA MZ CR 10230.

Datum přednesení příspěvku: 15. 10. 2011