Parametrický záznam onkologického pacienta jako součást nemocničního informačního systému.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická informatika

Téma: IV. Informatika v onkologii

Číslo abstraktu: 021

Autoři: MUDr. Jan Vydra; D. Šubrt; MUDr. Alexandra Aschermannová; MUDr. Martin Šmakal

Přes značný rozvoj léčebných metod nedošlo k zásadnímu zlomu v léčebných výsledcích. Nové léky a metody zvyšují náklady na léčbu na hranici ekonomické únosnosti, přitom ne vždy s odpovídajícím výsledkem. Základním problémem je výběr optimální léčebné modality pro konkrétního pacienta a zpětná vazba mezi léčebnými výsledky, náklady na léčbu a efektem pro pacienta. Stanovení léčebného plánu se provádí na základě některých klinických, histologických, biochemických či molekulárně genetických znaků – prognostických faktorů a negativních nebo pozitivních prediktivních faktorů. V současné době je známa řada prognostických a prediktivních faktorů. Jedná se zejména o klinické faktory jako jsou velikost nádoru a jeho rozsah (staging), jeho histologický typ (typing), jeho vyzrávání (grading), počet a rozsah metastatického postižení, hladina hormonálních receptorů, exprese receptorů EGF a VEGF rodiny, onkogenní aktivace, ploidita DNA a další. Význam těchto faktorů je dnes jednoznačně stanoven a jsou vedle klinického stavu pacienta rozhodující při výběru léčebné modality. Validita jednotlivých prognostických faktorů však může být rasově i regionálně diferencována a v neposlední řadě je známým významným faktorem i pracoviště, kde je pacient léčen. ....

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007