PATOLOGICKÉ PROGNOSTICKÉ PARAMETRY

Konference: 2012 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Abstrakta a přednášky - Lékařská sekce

Číslo abstraktu: 012

Autoři: Prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.

Karcinomy endometria jsou nejčastější maligní nádory ženského genitálu. Jedná se o heterogenní skupinu nádorů, které se podle všeobecně akceptovaného dualistického modelu tumorigeneze dělí na 2 typy s odlišnou patogenezí, prekurzorovými stadii i prognózou. Mezi 1. typ patří hormonálně dependentní nádory, které mají vztah k absolutnímu či relativnímu hyperestrinismu, často exprimují hormonální receptory a mají lepší prognózu. Tyto nádory zahrnují endometroidní a mucinózní adenokarcinom a často vznikají v terénu atypické hyperplazie. 2. typem jsou nádory hormonálně non-dependentní, které většinou vznikají v terénu atrofického či inaktivního endometria. Na rozdíl od 1. typu nádorů vznikajících v souvislosti s estrogenní stimulací je etiologie nádorů 2. typu neznámá. Mezi tyto nádory patří endometriální serózní karcinom a světlobuněčný karcinom.

 

Prognóza karcinomů endometria se odvíjí od řady parametrů, které lze rozdělit na faktory uterinní a extrauterinní. Mezi uterinní faktory kromě histologického typu nádoru spadá i grading, hloubka invaze do myometria, vzdálenost nádoru od serózy, šíření do hrdla, přítomnost angioinvaze a stav hormonálních receptorů. Extrauterinní faktory zahrnují pozitivní peritoneální cytologii, postižení adnex, metastázy do lymfatických uzlin a peritoneální metastázy. Poslední dobou se v souvislosti s prognózou karcinomů endometria stále častěji hovoří i o molekulárně biologických faktorech, jakými jsou např. stav HER2/neu, mutace k-ras, p53, CTNNB1 (genu pro beta-katenin) a PTEN, zvýšená exprese c-myc, mikrosatelitová nestabilita (MSI) a přítomnost aneuploidie. Význam některých z těchto faktorů pro prognózu však ještě nebyl jednoznačně stanoven.

 

e-mail: pdundr@seznam.cz

Datum přednesení příspěvku: 26. 1. 2012