Pemetrexed v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

Konference: 2009 XVI. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Postery

Číslo abstraktu: p10

Autoři: prof. MUDr. Petr Zatloukal (1955-2012), CSc.

Výsledky léčby nemalobuněčného karcinomu plic jsou neuspokojivé. U většiny nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) je onemocnění zjištěno v pokročilém stádiu a tak jen u 10-15% nemocných je možno uplatnit chirurgickou léčbu. U lokoregionálně pokročilého onemocnění je používána kombinace che¬moterapie s radioterapií, u nemocných se vzdálenými metastázami je používána systémová chemoterapie. Chemoterapie u tohoto nádoru má zpravidla jen paliativní efekt, nicméně prokazatelně prodlužuje přežívání a zlepšuje i kvalitu života.

Proto jsou hledány nové léky a nové léčebné strategie s vyšší účinností a menší toxicitou. Jedním z takových léků je nový antifolát pemetrexed (Alimta®). Na experimentálních modelech i v klinických studiích fáze I prokázal protinádorovou účinnost u solidních nádorů včetně NSCLC a mezoteliomu. Při současném podávání suplementace vitaminy (kyselinou listovou a vitaminem B12) má velmi příznivý profil toxicity. Vedlejší účinky jsou nezávažné, hlavním typem toxicity je hematologická a GIT toxicita. V druhé etapě klinického zkoušení byla prokázána objektivní protinádorová účinnost u nemocných s NSCLC v monoterapii i v kombinaci s platinovými deriváty. Ve studii III. fáze klinického zkoušení srovnávající ve druhé linii pemetrexed s docetaxelem byla u nemocných s NSCLC zjištěna stejná účinnost při významně nižším výskytu vedlejších účinků chemoterapie.

U nemocných s NSCLC v první linii léčby byl ve velké studii III.fáze klinického zkoušení srovnáván režim pemetrexed/cisplatina s kombinací gemcitabin/cisplatina a v podskupině nemocných s neskvamosním histologickým typem byla zjištěna vyšší účinnost s delším přežíváním.

Na ASCO 2009 byly publikovány výsledky studie fáze III s udržovací léčbou pemetrexedem po první linii chemoterapie. Bylo prokázáno významné prodloužení celkového přežívání i přežívání do progrese u neskvamosního typu NSCLC.Podpořeno výzkumným záměrem MZ00000064211.

Datum přednesení příspěvku: 23. 10. 2009