Peritoneální karcinomatóza.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Ostatní

Téma: Onkochirurgie

Číslo abstraktu: 089

Autoři: MUDr. Pavel Vítek, PhD.; Prof. MUDr. František Antoš, CSc.; MUDr. Petr Ditrich; Zuzana Šerclová

Difuzní postižení peritonea diseminovaným nádorem představuje různorodou skupinu nádorových onemocnění s variabilním průběhem od indolentního po rychlou progresi. Tomu odpovídá i morfologická variabilita nádorových onemocnění, která se formou peritoneální diseminace šíří – od klinické entity ‘pseudomyxoma peritonei (PMP)’ (jež je sama o sobě z morfologicky heterogenní skupinou onemocnění) po high-grade nádory ovaria. Přesto je možné z hlediska terapeutických možností peritoneální rozsev maligních nádorů resp. peritoneální karcinomatózu považovat za specifickou jednotku vyžadující specifický přistup. V posledních 15 letech se významně rozvinula mezioborová metodika rozsáhlých chirurgických výkonů od cytoredukce po kompletní peritonektomii v kombinaci s pooperační hypertermickou intraperitoneální chemoterapií (HIPEC). Dosud byla metodika ověřena u nejrůznějších variant peritoneální karcinomatózy s různým stupněm účinnosti. Nejpříznivější efekt se dosahuje u PMP a peritoneálního mesoteliomu, kde lze považovat za kurativní postup.

V ČR je FN Na Bulovce jediným pracovištěm, kde se peritonektomie a HIPEC provádí a to na základě samostatně vyvinuté techniky s vlastním aplikačním přístrojem. V posledních 10 letech bylo léčeno přes 130 nemocných s různými diagnózami, převážně PMP peritonei a diseminované nádory gastrointestinálního traktu. U 28 nemocných s PMP dosahujeme mediánu přežití přes 7 let. U dalších onemocnění je účinnost nižší, přesto ale u diseminovaných nádorů ovaria dosahujeme ještě mediánu přežití 21 měsíců od výkonu.

Po více než desetiletých zkušenostech s cytoredukcí/peritonektomií a HIPEC řešíme otázky rozšíření spektra léčiv aplikovaných v HIPEC, indikace a timingu opakovaných HIPEC u PMP a mesoteliomu peritonea, současně pooperační indikace HIPEC navazující na resekci lokálně pokročilých nádorů žaludku, kolorekta a ovaria bez makroskopicky patrné karcinomatózy. Důležitým aspektem je i validace metodiky v podmínkách ´off-label´ použití cytostatik za specifických farmakologických podmínek HIPEC.

Incidence různých variant peritoneální karcinomatózy logicky vyžaduje zvýšení kapacit pro HIPEC a extenzivní chirurgické výkony.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011