Perorální versus intravenózní fluoropyrimidinová cytostatika v léčbě kolorektálního karcinomu.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Chemoterapie, biologická a hormonální terapie

Číslo abstraktu: 013

Autoři: Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Kapecitabin je orální pro-drug 5-fluorouracilu (5-FU) s téměř kompletní absorpcí gastrointestinálním traktem. Na 5-FU se metabolizuje v třístupňovém procesu v játrech a nádorové tkáni, v níž dosahuje vysokých relativních koncentrací oproti tkáni zdravé díky zvýšené hladině thymidinfosforylázy v nádorech. U kolorektálního karcinomu se využívá v adjuvantní i v paliativní terapii a je indikován i v rámci neoadjuvantní chemoradioterapie při nádorech rekta. jeho výhodou je jednoduché podání bez nutnosti venózního portu a hospitalizace či aplikace na onkologickém stacionáři.

V současnosti jsou k dispozici výsledky několika randomizovaných studií fáze III srovnávajících kapecitabin s bolusovými nebo kontinuálními režimy s 5-FU. Nejčastějšími riziky léčby kapecitabinem je palmoplantární syndrom (výskyt u 10-20 % nemocných) a průjmy/dehydratace (10-30 % podle použitého režimu).

U nemocných s metastatickým kolorektálním karcinomem byla prokázána non-inferiorita kapecitabinu oproti režimu 5-FU podle Mayo Clinic. V kombinaci s oxaliplatinou (OXP) bylo režimy s kapecitabinem dosaženo vyššího procenta nádorových odpovědí (ORR) ve srovnání s 5-FU/OXP režimy, nicméně tento rozdíl se nepromítl do zlepšeného přežití do progrese (PFS) nebo celkového přežití (OS). Naproti tomu použití kombinace kapecitabinu a irinotekanu (XELIRI) se jeví jako velmi problematické kvůli vysoké incidenci průjmů (15-47 %), kdy se oba léky v gastrointestinální toxicitě potencují.

V rámci adjuvantní terapie existují srovnání mezi kapecitabinem a bolusovými režimy 5-FU s nebo bez OXP. Experimentální průkaz ekvivalence mezi kapecitabinem a 5-FU podávaným kontinuálně chybí. Tato studie nejspíš nebude nikdy provedena pro velmi vysoký počet nemocných, kteří by do ní museli být zařazeni, aby byla analýza validní.

Kapecitabin v podstatě již nahradil 5-FU v neoadjuvantní chemoradioterapii pro karcinom rekta, i když definitivní výsledky randomizované studie u těchto pacientů zatím nejsou k dispozici
.
5-FU a kapecitabin mají tedy ve většině indikací u kolorektálního karcinomu ekvivalentní terapeutickou účinnost. Mezi intravenózním 5-FU a kapecitabinem existují významné rozdíly v toxicitě, které mohou ovlivnit volbu terapeutického režimu u jistých rizikových podskupin pacientů, zejména pacientů v starším věku a se závažnými komorbiditami.


S podporou společnosti Medonet Pharma.

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011