Perorální vinorelbin den 1. a den 8. v kombinaci s platinovým derivátem v léčbě nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC)

Konference: 2010 XVIII. Západočeské pneumoonkologické dny

Téma: Vědecký program

Číslo abstraktu: 2010_10

Autoři: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.; MUDr. Tereza Janásková; MUDr. Jana Keilová; prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.; MUDr. Jiří Chalupa; MUDr. Marcela Tomíšková; MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D.; MUDr. Ivona Grygárková; MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.; MUDr. Bohdan Kadlec

Úvod: Karcinom plic je v České republice na prvním místě v mortalitě na zhoubná onemocnění. Přibližně 80 % karcinomů plic jsou nemalobuněčné karcinomy plic (NSCLC), u 65 % těchto nemocných se jedná v době diagnózy o onemocnění místně pokročilé nebo metastatické. Pro nemocné s pokročilým karcinomem plic je v první linii za standardní léčbu považována léčba platinovým derivátem (cisplatinou nebo karboplatinou) v kombinaci s preparátem třetí generace (paklitaxelem, docetaxelem, vinorelbinem, gemcitabinem). U mnoha nemocných však i při této léčbě dochází během 3 až 6 měsíců k progresi. Přežití se v běžné populaci pohybuje mezi 8-10 měsíci. V této situaci je zapotřebí hledat takový chemoterapeutický režim, jehož podávání je jednoduché a toxicita je přijatelná.

Cíl práce: Cílem naší studie je vyhodnocení účinnosti a bezpečnosti léčby perorálním vinorelbinem den 1. a den 8. v kombinaci s karboplatinou nebo cisplatinou v první linii u nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic.

Soubor nemocných a metody: Nemocní s pokročilým NSCLC byli léčeni kombinací perorálního navelbinu v dávce 80 mg/m2 D1 a 80 mg/m2 D8 v kombinaci s karboplatinou (CBDCA) AUC 5 D1 (70,4 %) nebo cisplatinou v dávce 80 mg/m2 (26,5 %) D1 každé 3 týdny. U 3,1 % nemocných byla pro nežádoucí účinky změněna cisplatina za karboplatinu. Hodnotili jsme především odpověď na léčbu a toxicitu.

Výsledky: Léčeno bylo 99 nemocných s pokročilým NSCLC: mužů (72,4 %) a 27 žen (22,68 %), medián věku byl 64 let. ECOG performance status (PS) v době zahájení léčby byl 0 u 22 nemocných, PS 1 u 68 a PS 2 u 8 pacientů. Většinou se jednalo o nemocné klinického stadia IV 54,1 % nemocných. V klinickém stadiu III B bylo 31,6 % nemocných, v klinickém stadiu III A 12,2 % a v klinickém stádiu II B 2,0 %. Adenokarcinom byl histologický a/nebo cytologický potvrzen u 19,4 %, dlaždicobuněčný karcinom u 64,3 % nemocných, velkobuněčný karcinom u 3,1 % a NSCLC bez bližší specifikace u 13,3 % nemocných. Kompletní remise (CR) bylo dosaženo u jednoho nemocného 1 %), částečné odpovědi (CR) u 58 (58,6 %), stabilizace onemocnění u 15 (15,1 %), u 25 (25,3 %) pacientů docházelo při léčbě k progresi a jeden nemocný pro nedostatek údajů nemohl být hodnocen. Nejvýraznější toxicity (stupeň 3-4) byly neutropenie u 19 % nemocných, leukopenie u 13 %, anémie u 5 % a trombocytopenie u 3 % nemocných. Febrilní neutropenie se vyskytla u 2 %nemocných. U pěti ze šesti pacientu (83 %), u kterých došlo k redukci dávky perorálního navelbinu, byla alespoň jedna toxicita. U 10 pacientů, u kterých došlo k eskalaci s následnou redukcí dávky, byla také alespoň jedna toxicita, v 76 % případů (13 pacientů), kdy došlo k eskalaci dávky (17 pacientů), nebyla zaznamenána toxicita. U 65 pacientů se dávka perorálního navelbinu neměnila, přestože u 43 z nich (66 %) se vyskytla minimálně jedna toxicita G2. Medián sledování souboru je k 31.1.2010 pouze 5 měsíců, zemřelo 12 a žije 87 pacientů.

Závěr: Léčba 99 nemocných s pokročilým NSCLC perorálním vinorelbinem v dávce 80 mg/m2 D1 a D8 v kombinaci s karboplatinou AUC 5 nebo cisplatinou v dávce 80 mg/m2 byla nemocnými velmi dobře tolerována, byla hodnocena jako pohodlná pro pacienty i lékaře, jako bezpečná s velmi dobrou protinádorovou účinností. Na základě předběžných výsledků se domníváme, že především kombinace s karboplatinou je vhodná pro ambulantní podání.

Literatura

  1. ALTUANG, 0., STEWART, D., FOSSELLA, F. Vet. al. Many Patients over 80 Years and Older with Advanced Non-small Cell Lung Cancer (NSCLC) Can Tolerate Chemotherapy. J Thorac Oncol. 20Ů7;2: 141-146
  2. HIRSCH, F. R., SPREAFICO, A., NOVELLO, S. et al. The Prognostic and Predictive Role of Histology in Advanced Non-small Cell Lung Cancer. J Thorac Oncol 2008; 3:1468-1481
  3. PEŠEK, M. et al. Bronchogenní karcinom. Praha: Galén, 2002. 235 s.
  4. SIROHI, B., ASHLEY, S., BORTIN, A. et al. Early Response to Platinum Based First Line Chemotherapy in Non-Small Cell Lung Cancer May Predict Survival. J Thorac Oncol. 2007;2:735-740
  5. ZATLOUKAL, P., PETRUŽELKA, L. Karcinom plic. Praha: Grada, 2001. 367 s.

Datum přednesení příspěvku: 12. 11. 2010