Plánování radioterapie karcinomu prostaty technikou IMRT- využití fúze obrazu

Konference: 2005 2. ročník semináře o brachyterapii a technice IMRT

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 014

Autoři: MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.; doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.; Mgr. Kamil Kudelka; Ing. Jiří Mynařík; MUDr. Aleš Hlávka; MUDr. Vít Ulrych; Mgr. Tomáš Kroulík

Úvod:
Použití radioterapie s modulovanou intenzitou svazku přináší výhodu lepšího rozložení dávky v těle pacienta, s možností redukovat dávku v okolních zdravých tkáních a zvýšit dávku v tumoru. Pro využití těchto možností je nezbytná přesná lokalizace jak tumoru, tak kritických orgánů. V minulosti zavedení výpočetní tomografie změnilo způsob lokalizace a dovolilo 3 D plánování, následně magnetická rezonance přinesla novou kvalitu do stanovení lokalizace řady orgánů. Jednou z vhodných lokalizací pro spojení výhod obou diagnostických modalit jsou tumory prostaty.

Soubor nemocných a metodika:
K provádění fůze obrazu využívá Oddělení radiační onkologie Krajské nemocnice Pardubice přístroj pro magnetickou rezonanci GE 1.5T Signa, virtuální simulace je prováděna na CT scanneru GE HiSpeed NX/I Plus s laserovým pozičním systémem firmy LAP. Vlastní fúze probíhá za pomoci plánovacího systém Eclipse. Provedli jsme analýzu nepřesnosti fůze CT a MRI u 88 nemocných léčených radioterapií pro karcinom prostaty technikou IMRT. Zhodnotili jsme odchylku polohy pěti vybraných referenčních bodů umístěných na kostěných strukturách ve zvoleném řezu na CT a MRI.

Výsledky a závěr:

Průměrná naměřená odchylka je 3,5 mm, medián 3,3 mm, minimální odchylka 0,7 mm, maximální 7,8 mm, směrodatná odchylka 1,5 mm.
Změřené odchylky ukazují, že provedení fúze popsaným postupem je pro klinickou praxi dostatečně přesné. Pracnost a časová náročnost procesu je sice významná, avšak vyváží ji klinický přínos. Fúzi obrazu jsme zařadili do standardní klinické praxe.

Datum přednesení příspěvku: 17. 9. 2005