Pneumochirurgie v řešení karcinomu kolorekta

Konference: 2008 XVI. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2008_18

Autoři: MUDr. Martin Sobotka; Doc. MUDr. Teodor A. Horváth, CSc.; MUDr. Ladislav Mitáš; MUDr. Helena Bartoňková; MUDr. Marta Číhalová; MUDr. Barbora Garajová; MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.; MUDr. Stanislav Špelda; prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LLM; Mgr. Monika Horváthová, Ph.D.

Materiál a metody: Retrospektivní rozbor dokumentace 14 pacientů (8 mužů a 6 žen) s resekcí plic pro solitární plicní opacitu v období 2003–2007 ze souboru 835 osob dispensarizovaných po operaci adenokarcinomu kolorekta v letech 1996–2007. Bylo provedeno 6 lobektomií, 2 bilobektomie, 4 segmentektomie a 2 klínovité resekce. Kritéria ESTS pro kompletní resekci plic splňuje devět operací (65 %), jejichž součástí byla i lalokově specifická lymfadenektomie. Biologický materiál byl fixován 10% formolem a zalit do parafinu. Hematoxylin-eosinové barvení bylo podle potřeby doplněno imunohistochemickým stanovením CK7, CK20 a TTF1.

Výsledky: Plicní metastázy karcinomu kolorekta byly nalezeny u 10 operovaných osob. Jedna z nich (10 %) měla zároveň metastatické postižení interlobárních mízních uzlin. U dvou pacientů byl nalezen metachronní primární adenokarcinom plic, v jednom případě (50 %) s metastazováním do hilových lymfatik. U dalších dvou nemocných byl histologicky prokázán chondrohamartom.

Závěr: Solitární plicní opacita u pacienta po operaci zhoubného tumoru kolorekta může být metastázou (10 ze 14), ale může být i primárním postižením plíce (4 ze 14), a to nejenom maligním (2), ale též benigním (2). Plicní léze u pacienta po operaci adenokarcinomu kolorekta nemusí znamenat inkurabilitu. Kurativní potenciál má pouze kompletní resekce. Spojení plicní resekce pro malignitu skutečného nebo předpokládaného kolorektálního origa se spádovou lymfadenektomií se jeví jako žádoucí.

Datum přednesení příspěvku: 13. 11. 2008