Podání topotecanu weekly režimem u pac. s diagnostikovaným Ca ovaria ve 3. linii léčby

Konference: 2010 XVII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Postery

Číslo abstraktu: p06

Autoři: MUDr. Karol Križan; MUDr. Jindra Čiberová; MUDr. Jan Holoubek

73letá pac. s diagnostikovaným papilárním cystadeno Ca ovaria l. dx. s mnohoč. meta procesem na omentu a peritoneu a následným cytoreduktivním výkonem/HYE, AE, APPE,omentectomie, deperitoneal.pelvis minoris/v 2/2006.

Pooperační klasifikace pT3c pNX, FIGO IIIC G3. Po operaci podána v 1. lini chemoterapie cDDP+Paxene- celkově 10 cyklů a ukončeno pro narůstající nežádoucí neurol. symptomatologii. Vzhledem k celkovému stavu pacientky pokračuje léčba parent. a posléze p. o. formou Etopozidem. Tato 2. linie léčby ukončena v 3/2008 vzhledem ke stabilizaci onemocnění. V 9/2008 progrese Tu markerů a PET - CT vyšetření prokazuje meta proces v Lu abdominis. Doporučena chemoterapie. Ve 3. lini léčby podána chemoterapie topotecanem. Vzhledem k předléčenosti pac. a očekávané hematol. toxicitě zvolen weekly režim D1, 8,1 5 á 28 dnů. Léčba zahájena 20. 10. 2008, celkově podáno 23 cyklů této léčby po dobu 21 měsíců. Během léčby nastolena klinická i laboratorní stabilizace onemocnění s kolísavými hodnotami Tu markerů. Subjektivní tolerance tohoto režimu byla vynikající (bez Git nežádoucích účinků), pac. váhově stabilní, soběstačná s Karnof. indexem 70–80!
Hematologická toxicita G1 při současné podpůrné léčbě.

Terapie ukončena 20. 7. 2010 pro další progresi onemocnění.

Datum přednesení příspěvku: 15. 10. 2010