Podpora zdravia pacientky po ablácii prsníka.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 290p

Autoři: PhDr. Mária Novysedláková, Ph.D.; PhDr. Zuzana Hudáková, Ph.D.

Súhrn: Koncepčné modely ponúkajú rámec na implementáciu multi-dimenzionálneho prístupu na podporu zdravého správania. Pri používaní modelu podpory zdravia je potrebné identifikovať kognitívno – percepčné faktory u jedinca, ktoré sú modifikované situačnými, osobnými a medziľudskými charakteristikami. Faktory sa spolupodieľajú na správaní upevňujúcom zdravie a motivujú k akciám, ktoré sa prezentujú v správaní. Ide o vplyv vzťahujúci sa na aktivitu, spracovanie plánu aktivity, nastolenie požiadavky a preferencie orientované na zdravie. Príspevok poukazuje na podporu zdravia u pacientky po ablácii prsníka.

Kľúčové slová: podpora zdravia – správanie – kognitívno – percepčné faktory – modifikujúce faktory.

Abstract: Conceptual models offer a framework for implementing multi-dimensional approach to promoting healthy behavior. When using the model of health promotion is necessary to identify cognitive – perceptual factors in subjects that are modified by situational, personal and interpersonal characteristics. Factors are in relationship to the behavior of restorative and motivate actions that are present in behavior. These effects are related to the activity, treatment plan activities, establishment of requirements and preferences based on health. The contribution points for health promotion in a patient after breast ablation.

Key words: health promotion – behavior – cognitive – perceptual factors – modifying factors.

Úvod

Zdravotné správanie a teórie na podporu zdravia vychádzajú z rôznych disciplín, ako sú psychológia, sociológia, antropológia, správanie spotrebiteľov a marketing. Mnohé z modelov neboli podrobené výskumu alebo neboli prísne testované. Modely podpory zdravia konštatujú, že každý človek má jedinečné osobné vlastnosti a skúsenosti, ktoré ovplyvňujú ďalšie akcie. Súbor premenných pre správanie, špecifické vedomosti a ich vplyv majú dôležitý motivačný význam. Tieto premenné je možné zmeniť prostredníctvom ošetrovateľskej činnosti. Správanie podporujúce zdravie, je žiaduce správanie a konečný výsledok v modely podporujúcom zdravie.

Teoretické východiská

Podporu zdravia definuje Nola Penderová (1987) ‘ako aktivity zamerané na zlepšenie zdravia a telesnej pohody a na aktualizáciu potenciálu zdravia jednotlivcov, rodín, skupín a ako kategóriu oddelenú od primárnej prevencie’ [4]. Podpora zdravia je definovaná ako správanie motivované túžbou zvýšiť pohodu a realizovať potenciál pre ľudské zdravie. Je to wellness prístup [6].

Primárnu prevenciu chápe ako ‘aktivity zamerané na zníženie výskytu špecifického ochorenia’. Upevňovanie zdravia je podľa Penderovej ‘také správanie, ktoré sleduje určitý cieľ.’ Penderová kladie najväčší dôraz na podporu zdravia. Ošetrovateľské intervencie v jej modely priamo smerujú k podpore zdravia [4]. Na druhej strane, ochrana zdravia alebo prevencia chorôb, je opisovaná ako správanie motivované túžbou, aby sa aktívne zabránilo ochoreniu, odhaľovať chorobu včas, alebo zachovať fungujúci stav v rámci obmedzení choroby [6].

Model podpory zdravia je založený na nasledovných predpokladoch:

 1. Jedinci sa snažia aktívne regulovať svoje vlastné správanie.
 2. Jednotlivci sú biopsychosociálne bytosti v interakcii s prostredím, ktoré postupne transformujú na životné prostredie a dochádza k zmenám v priebehu času.
 3. Zdravotnícki pracovníci tvoria súčasť interpersonálneho prostredia, majú vplyv na osoby, po celú dobu ich života.
 4. Osoba a prostredie tvoria interaktívny model [6].

Kognitívno percepčné factory: význam zdravia pre jedinca, vnímaná kontrola zdravia, pozitívne ovplyvňovanie vlastného zdravia, individuálna definícia zdravia, vnímanie svojho zdravotného stavu, osoh zo správania upevňujúceho zdravie, bariéry pre správanie upevňujúce zdravie [1].

Modifikujúce factory: Osobnostné faktory sú kvalifikované ako biologické, psychologické a sociálno-kultúrne. Tieto faktory sú prediktívne pre dané správanie. Biologické faktory – Zah⁄ňajú premenné, ako je vek, pohlavie, body mass index, vývinový stav, aeróbnu kapacitu, silu, obratnosť aleborovnováhu. Psychologické faktory – zah⁄ňajú premenné ako je sebaúcta vlastná motivácia, osobné kompetencie, vnímanie zdravotného stavu a definíciu zdravia. Socio-kultúrne faktory – zah⁄ňajú premenné ako je pôvod, kultúra, vzdelanie a sociálno-ekonomický status [2]. Interpersonálne – zahrňujú poznanie, presvedčenie, či postoje ostatných. K interpersonálnym vplyvom patria: normy (očakávania od významných ľudí), sociálna podpora (inštrumentálna a emocionálna pomoc) a modelovania (sprostredkovanie učenie pozorovaním inými subjektmi o určitom správaní) [4]. Primárnymi zdrojmi medziľudských vplyvov sú rodiny, kolegovia aj poskytovateľom zdravotnej starostlivosti [2]. Situačné faktory znamenajú predchádzajúce vlastné skúsenosti v súvislosti so správaním, ktoré pozitívne pôsobilo na zdravie [4]. Osobné vnímanie a poznanie akejkoľvek situácii alebo súvislostí, ktoré môžu uľahčiť alebo zabrániť správaniu. Situačné vplyvy môžu mať priamy alebo nepriamy vplyv na zdravie podporujúce správanie [2]. Faktory správania, prvotné skúsenosti, učenie a stotožnenie sa so správaním podporujúce zdravie má vplyv na klientovu aktívnu činnosť [4]. Zámer a identifikácia plánovanej stratégie vedie k správaniu podporujúceho zdravie.

Využitie modelu v podpore zdravia u pacientky po ablácii prsníka

Pri použití modelu v praxi musí sestra:

 • posudzovať kognitívno-percepčné a modifikujúce factory

 • ich vzájomnú interakciu,

 • vplyv na jednotlivé koncepcie správania.,

 • plánuje aktivity pre zmeny správania orientovaného na upevňovanie zdravia jedinca,

 • cieľom procesu je dosiahnuť želané správanie, ktoré smeruje k podpore, ochrane, zdravia klienta [4].

Kazuistika

42-ročná pacientka, so stredoškolským vzdelaním po ablácii pravého prsníka. Pacientka je deviaty deň po operácií, plánovaná na zahájenie adjuvantnej chemoterapie. Pani XX je vydatá, má štyri dcéry, žije s manželom v rodinnom dome na dedine. Jej ekonomické a sociálne podmienky sú vyhovujúce. Je nezamestnaná, keďže žije na dedine venuje sa práci v záhrade a deťom, manžel pracuje v zahraničí. Staršie dve dcéry sú už vydaté, majú svoje rodiny a bývajú samostatne. Mladšie dve dcéry sú ešte školopovinné. Celá rodina je jej oporou.

Prekonala bežné detské ochorenia, opakované zápaly močových ciest, pľúc, operácia umbilikálnej hernie. Menarché od 13 rokov, jeden spontánny pôrod, tri sekcie, abortus neguje. Alergiu na lieky neudáva, neužíva žiadne lieky. Nefajčí, kávu pije 1x denne, alkohol nepije. Nelieči sa na iné ochorenie.

Gynekológa navštívila až po dvoch mesiacoch na príkaz manžela. Gynekológ ju po vyšetrení poslal na sonografiu a následnú mamografiu. Lekár jej okrem hrčky na prsníku potvrdil aj pozitívny nález v podpazuší. Po vyšetrení jej lekár ihneď odporučil hospitalizáciu na gynekologickom oddelení. Po absolvovaní potrebných predoperačných vyšetrení pristúpili k realizácií plánovaného operačného zákroku, museli jej amputovať celý pravý prsník. V ďalšej liečbe bude pokračovať na onkologickej ambulancii. Teraz po operačnom zákroku prežíva ťažké obdobie, cíti sa zranená, slabá a menejcenná. Má problém so zaspávaním a zobúdza sa skoro nad ránom. Je veľmi úzkostlivá, má obavy o svoje zdravie a budúcnosť. Verí svojmu manželovi, dcéram a lekárom, že jej pomôžu dostať sa z choroby. A tiež verí aj sebe, hoci to bude ťažké ale zvládne to. Musí sama seba presvedčovať, že to bude zas dobre.

Žena po operácií prsníka by sa mala čo najrýchlejšie dostať do dobrej telesnej a duševnej pohody. Obvykle po operácií sa vyskytujú výrazné telesné obmedzenia. Obmedzená pohyblivosť ramena na operovanej strane pri odstránení časti hrudného svalstva alebo pre bolestivý pocit z ťahu a stuhnutia operačnej rany. Následkom toho je krčovité stiahnutie ramenného svalstva, šije a bolesti hlavy, takzvaný obranný postoj. Neskôr sa pridruží aj chybná poloha chrbtice a bolesti v chrbte. Na predchádzanie týchto stavov, lekári odporúčajú pravidelnú liečebnú gymnastiku.

S prvými cvikmi treba začať čo najskôr, už počas hospitalizácie, pod vedením rehabilitačnej sestry. Cieľom liečebnej rehabilitácie je uvoľniť ramenný, zabrániť obrannému postoju, odstrániť alebo zmierniť obmedzenie pohyblivosti. Cvičenie nie je len na zlepšenie pohyblivosti plecového kæbu, ale zlepšuje metabolizmus, prispieva k odbúravaniu rôznych nežiaducich látok, stimuluje imunitu a udržiava telo i dušu v dobrej pohode (Kuzma,2008).

Ošetrovateľské diagnózy na podporu zdravia pre pacientku [5]
Doména: 1 Podpora zdravia

Trieda: Manažment zdravia

Ochota k zlepšeniu liečebného režimu 00162

Je štandardizované označenie situácie, v ktorej chorý zvláda liečbu a prevenciu komplikácií ale jeho činnosti môžu byť zdokonalené.

Určujúce znaky:
 • Pacient si praje lepšie zvládať liečbu ochorenia a prevenciu komplikácii
 • Pacient volí denné činnosti na podporu liečby alebo prevenciu ochorenia primerane
 • Pacient hovorí o drobných ťažkostiach so zvládaním liečby alebo prevenciou komplikácii
 • U pacienta nedochádza k neočakávaným akceleráciam symptómov ochorenia

Cieľ: Pacientka bude vykonávať liečebnú gymnastiku na prevenciu komplikácii ochorenia počas hospitalizácie.

Intervencie pre pacientku

 • Upravte svoj denný režim, cvičte 2-3 krát denne, 10-15 minút.

 • Cvičte pomaly a postupne cvičenie predlžujte.

 • Cvičte pred jedlom alebo 2 hodiny po jedle.

 • Medzi cvikmi sa uvoľnite, pokojne dýchajte.

 • Ľahko a rytmicky sa pohybujte, počúvajte hudbu.

 • Cvičte pred zrkadlom, buďte trpezlivá.

 • Cvičte len po hranicu bolesti.

Pravidelné cvičenia Vám umožnia správne držanie tela a zbavia Vás psychického napätia, preto:

 • Kúpte si malú loptičku a kedykoľvek budete mať čas a chuť stláčajte v ruke. Posilnite si tým svalstvo.

 • Obe plecia zdvihnite nahor a pomaly ich spúšťajte nadol, cvičte striedavo.

 • Oboma plecami opisujte kruhy, smerom dozadu.

 • Obe lopatky približujte ku chrbtici.

 • Obe ruky tlačte vo výške hrudníka proti sebe a uvoľňujte ich.

 • Obe ramenná vystrite a striedavo ich dvíhajte do výšky pliec a spúšťajte nadol.

 • Ramená upažte a v tejto polohe nimi opisujte kruhy dozadu.

 • Položte ruky do lona a vystrite ich nahor.

 • Posediačky si založte ruky za krk a z tejto polohy ich vystierajte nahor.

 • Obe ruky si založte za chrbát a posúvajte plecia čo najďalej dozadu.

 • Zdvihnite obe ramená do výšky pliec, lakte majte ohnuté. Predlaktím pohybujte naho a nadol.

 • Zdvihnite ramená nad hlavu a striedavo nakláňajte trup doľava a doprava.

 • Pravé rameno zdvihnite nad hlavu a súčasne ľavú ruku položte na kríže. Ruky striedajte.

 • Posaďte sa, ruky zdvihnite do výšky pliec, zovrite päste a ruky striedavo vystierajte dopredu a znova pokrčte na hrudi.

 • Ľahnite si na chrbát, ruky položte voľne pozdæž tela, jednu nohu mierne pokrčte. Zdvihnite ruky kolmo nahor, dvakrát ich nad telom prekrížte a opäť spustite nadol (Kuzma, 2008, s. 34-36).

Didaktické pomôcky

 • CD Príloha G – ‘Cvičení žen po operaci prsu’, papier, pero,

 • edukačná brožúra LPR – ‘Lymfedém prevencia a liečba’,

 • edukačná brožúra LPR – ‘Rakovina prsníka’, letáky,

 • obrázky – Lymfedém.

Vyhodnotenie

Pri rozhovore a pozorovaní pacientky sme zistili že pacientka:

 • demonštruje správne jednotlivé cviky,

 • udáva zmiernenie bolesti chrbta,

 • dodržiava pri cvičení rady sestry,

 • pravidelne cvičí,

 • správne dýcha počas cvičenia,

Záver

Vnímanie, motivácia, zručnosti a sociálne prostredie sú hlavnými vplyvmi na správanie.

Koncepčné modely ponúkajú rámec pre implementáciu multi-dimenzionálneho prístupu na podporu zdravého správania. Penderová navrhla model ako zmeniť životný štýl a vzorce správania na dosiahnutie vyššej úrovne wellness a nie len na zamedzenie ochorenia.

Literatúra:

 1. FARKAŠOVÁ, D. a kol. Ošetrovateºstvo – teória. Martin: Osveta. 2003. s. 131-133. ISBN 80-8063-182-4.
 2. HEALTH PROMOTION MODEL [On line].[citované 20011-1-14] Dostupné na: http://currentnursing.com/nursing_theory/health_promotion_model.html http://nursingtheories.blogspot.com/2008/07/health-promotion-model-heuristic-device.html
 3. KUZMA, I. Rakovina prsníka. Rady nie len pre postihnutých. 8. upravené vyd. Bratislava: Liga proti rakovine SR, 2008, 55 s.
 4. MAGUROVÁ, D. MAJERNÍKOVÁ, Ľ. Edukácia a edukačný proces v ošetrovateºstve. Martin: Osveta. 2009. s.138-140. ISBN
  978-80-8063-326-4.
 5. MAREČKOVÁ, J. Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménach. Praha: Grada. 2006. 264 s. ISBN 80-247-1399-3.
 6. MARRINET, T. A. – RAILE, A.M. Nursing theorists and their work. 5th ed. Sakraida T. Nola J. Pender. The Health Promotion Model. St Louis: Mosby; 2005


Adresa pracoviska: PhDr. Mária Novysedláková, Katolícka univerzita, Fakulta zdravotníctva, Námestie A. Hlinku 48, 034 01 Ružomberok e-mail.maria.novysedlakova@ku.sk

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011