Podpůrná léčba v průběhu kurativní terapie nádorů hlavy a krku

Konference: 2005 VIII. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Nádory v seniu

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 17

Autoři: G. Janků

Přepis prezentace z Microsoft PowerPoint

40% nemocných s pokročilým nádorem hlavy a krku trpí projevy malnutrice

- v důsledku nádorového onemocnění
- častá anamnéza abusu alkoholu a nikotinismu
- léčba vytváří další riziko pro rozvoj malnutrice

Nádorová malnutrice je silný negativní prognostický faktor

- čím je závažnější, tím vyšší je riziko komplikací nádorové léčby a tím horší kvalita života
- ovlivňuje mortalitu a morbiditu

Rozhodnutí o potřebě nutriční podpory
Vyšetření nutričního stavu


ANAMNÉZA
- změny tělesné hmotnosti, změny příjmu potravy, celkové příznaky - únava, nevýkonnost

FYZIKÁLNÍ VYŠ.
- ztráta podkožního tuku a svaloviny, otoky

SUBJEKTIVNÍ CELKOVÉ ZHODNOCENÍ NUTRIČNÍHO STAVU
- nevyužívá laboratorních hodnot sérových bílkovin

Malnutrice
- lehká
- středně těžká
- těžká

Zhodnocení nutričního stavu

Laboratorní vyšetření
- albumin
- prealbumin
- transferin

Indikační kritéria pro zahájení nutriční podpory:

* pokles tělesné hmotnosti více než 10% za 3 měsíce
* albumin menší než 35g/l
* transferin menší než 2g/l
* prealbumin menší než 0.2g/l

Faktory ovlivňující rozvoj podvýživy a nádorové kachexie

- místní účinek nádoru a poruchy pasáže
- změna chuťových vjemů
- porucha funkce GIT - zvracení, průjem
- vliv chemoterapie a radioterapie
- změny v metabolismu sacharidů, lipidů a proteinů

Vliv chemoterapie a radioterapie na rozvoj malnutrice

nausea, zvracení
průjem
mukozitida sliznice dutiny ústní, faryngu a jícnu
kandidóza
dysfagie
bolest
otok
trismus
xerostomie

Možnosti nutriční podpory

1. popíjení farmaceutické výživy - SIPPING
2. ENTERÁLNÍ VÝŽIVA
3. PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA

1. ENTERÁLNÍ VÝŽIVA PERORÁLNÍ - SIPPING
 • doplnění stravy farmaceutickou výživou
 • popíjení po malých dávkách mezi jednotlivými jídly nad rámec běžné stravy
 • řada přípravků lišících se energetickou hodnotou, obsahem bílkovin, přídavkem vlákniny, různých příchutí
 • forma tekutá, prášková

2. ENTERÁLNÍ VÝŽIVA

zavedení sondy
- nasogastrické
- nasoenterální
! při předpokladu nutnosti krátkodobé výživy /4 týdny/ a dobré toleranci pacientem

perkutánní endoskopická punkční gastrojejunostomie
- zavedení v LA neoperační technikou
- podmínka ! průchodnost horní části GIT
- pro gastrofibroskop

katétrová enterostomie /jejunostomie/
- prováděná chirurgicky

výhodou umístění sondy do tenkého střeva je odstranění rizika aspirace či v situacích zhoršené evakuační funkce žaludku

Podání:
- bolusové
- kontinuální

možno paralelně s perorálním příjmem či parenterální výživou

ENTERÁLNÍ VÝŽIVA - přípravky
 • běžné polymerní formule farmaceuticky vyráběné
 • přednost před kuchyňskou mixovanou stravou /vyšší riziko kontaminace/
 • při poškození střeva při chemoterapii či radioterapii vhodné speciální přípravky bohaté na glutamin, arginin, triacylglyceroly s mastnými kyselinami se středním řetězcem (MCT)


Přednosti enterální výživy

- technicky jednoduchá
- ekonomicky méně náročná
- méně komplikací
- možno provádět dlouhodobě
- snadná i v domácích podmínkách
- více možností přístupu do GIT od nasogastrické, nasojejunální sondy po PEG
- protrahovaná parenterální výživa vede k atrofii sliznice střeva a porušení střevní bariéry a riziku infekčních komplikací
- přívod substrátů do střeva zvyšuje odolnost sliznice proti ozáření a chemoterapii
- zlepšuje imunitní funkce sliznic

Komplikace enterální výživy

1. v důsledku špatného a dlouhodobého uložení
- ucpání sondy, aspirace

2. gastrointestinální
- pocit plnosti, zvracení, aspirace, průjmy

3. metabolické
- hyperglykémie, minerálové dysbalance, edémy

4. bakteriální kontaminace stravy
- průjmy, sepse

Monitorování stavu výživy

sledujeme:
- změnu tělesné hmotnosti
- pasáž gastrointestinálním traktem
- stav hydratace
- tloušťku podkožní řasy
- laboratorní ukazatele: glykémie, iontogram, plasmatické proteiny s krátkodobým poločasem, CB v delším časovém intervalu triacylglyceroly

Závěr


 • správně a včas zhodnotit nutriční stav nemocného
 • nečekat na zhoršení nutričních parametrů a podporu zahájit do nejdříve
 • lze očekávat dlouhodobý průběh onemocnění
 • je snadné udržet dobré nutriční podmínky, ale je velmi obtížné a časově náročné realimentovat podvyživeného nemocného
 • kromě snížení komplikací léčby a zlepšení prognózy zlepšíme kvalitu života
 • je-li zažívací trakt funkční - UŽIJ JEJ !


Hladovění ve světě je příznak chudoby. Hladovění v nemocnici v současné době je příznakem ignorance.

Datum přednesení příspěvku: 5. 6. 2005