Pohled na primární i sekundární prevenci onkologického onemocnění z úhlu pacientky.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: XIII. Onkologie, pacienti, veřejnost

Číslo abstraktu: 118

Autoři: Pavla Tichá

Mluvíme-li o onkologické prevenci myslíme nejčastěji vyšetření, ale všichni víme, že vyšetření je již ta poslední část prevence, navíc strach, který rakovinu stále provází, nám často brání i v tom, abychom jej absolvovali.

Jako východisko mi dovolte zjednodušené shrnutí: hodnoty, které dnes díky vlivu médií uctíváme jsou především krása, zdraví, mládí a na nich závislý úspěch. Jako kontrast k tomuto plánování dokonalé „immage“ se v posledních letech rozmáhá alternativní, takzvaný duchovní přístup k životu. I ten je však již komerčně přežvýkán a je nám předkládán s možnostmi nákupu pomůcek, prostředků a služeb ke zkrášlení a ozdravění naší duše, případně k odhalení všech tajemství života… Tyto dva zdánlivě odlišné komerční proudy se prolínají a tak jsme masírování přílivem větších či menších banalit ve kterých hledáme svou vlastní cestu za štěstím. Zdá se, že všechno jde celkem dobře až zjistíme, že naše tělo selhalo, onemocnělo. Vnímáme to často jako vlastní selhání a většina z nás si na začátku klade podobné otázky: Co jsem udělal/a špatně? Proč já? Domnívám se, že rakovina není vnímaná ani tak jako obyčejná nemoc, je to RAKO-VINA. VINA?

Nabízím nový termín do slovníku prevence rakoviny „Vakcinace společnosti“: Vezměme rakovinu, zbavme jí její největší nakažlivé síly strachu a sebeobviňování. Začněme s NÍ počítat jako s jakýmkoli jiným onemocněním. Mluvme o NÍ a žijme s NÍ skutečný ŽIVOT v barvitém celku jehož vyvrcholením je odjakživa smrt. Zde se nabízejí hodnoty, které najdeme dnes především v pohádkách, ale jsou tu i v reálném životě jenže většinou ve skrytu, nejčastěji právě u lůžek nemocných: strachu se postaví statečnost, s utrpením přichází milosrdenství a s pokorou nalézáme sílu, která nám dovolí milovat, odpouštět a najít radost i v té nejtěžší situaci.

Pilotní projekt Otevřený „Klub Amelie“ připravuje Amelie o.s. ve spolupráci s mezinárodní PR agenturou PLEON Impact. Projekt se zaměří na sekundární i primární prevenci. Spojením nabídek některých aktivit pro zdravou i již nemocí zasaženou část populace, pro něž budou vytvořeny takové podmínky, aby se mohli zapojit do ozdravných, dobrovolnických a jiných aktivit v oblasti onkologie, podle svých přání a možností. Budeme oslovovat firemní partnery, kterým bude nabízen tento program pro zaměstnance mimo jiné na prevenci onkologického či jiného dlouhodobého onemocnění přes následující dílčí cíle: Prevence vyhoření, umění duševní hygieny, sebereflexe a další.

Setkání s nemocí nám do života může přinést skutečné hodnoty a tak je zkusme postavit proti těm vypreparovaným komercí. Tento „BOJ“ je možné vyhrát, jak víme z historie a z již zmiňovaných pohádek. Často říkáme, že všechno zlé je k něčemu dobré. připusťme to i v tomto případě a využijme toho.


Amelie o.s. sdružuje specialisty psychiatry, psychoterapeuty, psychology, sociální pracovníky, arteterapeuty, právníky, odborníky na komunikaci a řadu dalších, kteří dosud dobrovolně pracují v rámci již probíhajících programů a hledají další cesty, jak zařadit psychosociální a psychoterapeutickou pomoc jako nedílnou součást léčby nejen pro onkologicky a jinak dlouhodobě nemocné, ale i pro jejich blízké. Za rok a půl činnosti využilo některou z pravidelných nabídek Amelie o.s. (odbornou péči psychoterapeuta, tvůrčí a relaxační dílny, klubová setkání se zaměřením na zdravý životní styl a další) jednorázově či pravidelně již více než 150 lidí především v Praze a okolí a na Olomoucku.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008