Pokroky v léčbě recidivujícího/metastatického karcinomu hlavy a krku.

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: XV. Nádory hlavy a krku

Číslo abstraktu: 151

Autoři: MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.; prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.

Účinnost a účelnost chemoterapie v léčbě inoperabilního recidivujícího nebo metastatického spinocelulárního karcinomu hlavy a krku je problematická. V první linii je standardně doporučována cisplatina nebo karboplatina, často v kombinaci s 5-fluorouracilem. Výsledky jsou zcela nedostatečné, již z toho důvodu že pro aplikaci chemoterapie je skutečně vhodných jen malý počet pacientů. Léčebné možnosti byly rozšířeny uvedením biologické terapie, zajímavé výsledky byly zaznamenány především použitím cetuximabu.

Cetuximab prokázal účinnost ve studiích fáze II léčby recidivujícího nebo metastatického spinocelulárního karcinomu hlavy a krku, který progredoval po platinové terapii. Trigo uvedl u 103 pac. podáním cetuximabu v monoterapii 13% ORR, s mediánem celkového přežití 5,6 měs. Několik studií fáze II prokázalo účinnost cetuximabu v kombinaci s cisplatinou (Kies, Herbst), podobně jako kombinace cetuximabu s cisplatinu a fluorouracilem (Baselga, Bourhis). Ve studii fáze III podáním cetuximabu s cisplatinou v první linii, bylo dosaženo ve srovnání s cisplatinou samotnou lepších výsledků (Burtness). Hitt uvádí příznivé výsledky kombinace cetuximab + paclitaxel.

Evropská komise (EMEA) schválila v prosinci 2008 kombinaci cetuximabu a platinové chemoterapie pro léčbu první linie recidivujících/metastatických karcinomů hlavy a krku. Schválení bylo založeno na základě výsledků studie EXTRÉME, která prokázala že kombinace cetuximabu a platinové chemoterapie, poprvé za posledních 20 let výrazně prodloužila celkové přežití při podání v první linii rec. met. nádorů hlavy a krku.

Randomizovaná studie fáze 3 léčby dokumentovala, že přidání cetuximabu ke kombinaci cisplatina/fluorouracil vedle ke vzestupu celkového přežití. Medián celkového přežití se zvýšil z 7,4 měsíce na 10,1 měsíce, medián bezpříznakového období z 3,3 na 5,6 měsíců, procento léčebných odpovědí se zdvojnásobilo. Nedošlo ke zvýšení toxicity.

Studie, v souhlasu s prací Burtnessové a spol. prokázala, že cetuximab v kombinaci s cisplatinou má určitou účinnost u rec. met. karcinomů hlavy a krku, které progredují po předchozí chemoterapii obsahující platinu. Studie demonstrovala synergismus mezi cetuximabem a chemoterapií. Kombinace cisplatina/fluorouracil + cetuximab zlepšila výsledky dosud standardní kombinace cisplatina/fluorouracil. Pro účelné podání je však nutný správný výběr pacientů, ježto například u podskupiny nemocných s KI nižším než 70% nebyl prokázán benefit pro přežití.

Datum přednesení příspěvku: 16. 4. 2009