Polycombní geny BMI-1 a EZH2 ukarcinomu cervixu

Konference: 2005 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: 04. Biologie nádorů

Číslo abstraktu: 029

Autoři: Mgr. Kateřina Vrzalíková; Prof. Paul G. Murray; G.M. Reynolds

Proteiny „Polycomb Group“ (PcG) jsou transkripční represory způsobující stabilní epigenetickou modifikaci cílových genů a podílející se na regulaci buněčného cyklu i udržování buněčné identity. Řada dosud publikovaných prací prokazuje vztah mezi poruchami exprese a regulace genů PcG a nádorovou transformací buněk. Cílem studie bylo přispět k objasnění role proteinů BMI-1 a EZH2 v patogenezi cervixu. Exprese BMI-1 a EZH2 proteinů byla sledována pomocí nepřímé immunohistochemické techniky na souboru 39 vzorků cervixu s normálním a patologickým histologickým nálezem. Dále byla sledována traskripce genů BMI-1 a EZH2 v lidských cervikálních nádorových buněčných liniích HeLa, CaSki, SiHa (HPV+) a C33a (HPV-) metodou kvantitativní PCR. Exprese proteinu BMI-1 u vzorků CIN III a invazivního dlaždicobuněčného karcinomu byla zvýšená ve srovnání s kontrolní skupinou. Exprese proteinu EZH2 byla variabilní. Přítomnost HPV v cervikálních buněčných liniích korelovala se snižující se expresí BMI-1 a EZH2 genů. Zvýšená exprese proteinu BMI-1 u CIN III a dlaždicobuněčného karcinomu cervixu svědčí o možné roli tohoto proteinu v patogenezi karcinomu cervixu.

Práce byla podpořena MSM 6198959216 a Cancer Research UK.

Datum přednesení příspěvku: 9. 12. 2005