Pooperační komplikace po podání bevcizumabu u kolorektálního karcinomu s metastázami do jater - vlastní zkušenost

Konference: 2011 XVIII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Postery

Číslo abstraktu: p08

Autoři: MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; MUDr. Lenka Vášová Vášová, Ph.D.; MUDr. Kristýna Divišová; MUDr. Simona Rotnáglová; MUDr. Sabina Svobodová; MUDr. Katarína Široká

Podnětem pro zpracování našeho posteru byl přehled pod názvem „Léčba zaměřená proti vaskulárnímu endoteliálnímu růstovému faktoru v perioperačním uspořádání: Závěry pro péči o pacienta" publikovaný v The Lancet Oncology 2010; 11:373-382. Porovnali jsme naše zkušenosti s pooperačními komplikacemi po resekci metastaticky postižených jater u kolorektálního karcinomu po léčbě bevacizumabem s literárnímu daty. Aplikace perioperační chemoterapie s bevacizumabem zvýšilo počet jaterních resekcí. Žádná z publikovaných studií neprokázala vyšší počet jaterních selhání v důsledku hepatektomie při podávání bevacizumabu v neoadjuvantním podání. Komplikace v hojení ran a chirurgické morbidity v důsledku resekce jater se v retrospektivních studiích pohybovali ve velkém rozmezí, a to 6,2 % až 49 %.

V našem souboru hodnotíme 15 pacientů, průměrného věku 62 let (48-69) u kterých byla provedená resekce jater pro metastatický kolorektální karcinom v období 1. 4. 2009-15. 1. 2011.

 

Tabulka: Vlastní soubor pacientů - přehled chemoterapeutických režimů:

Chemoterapeutický režim

Počet pacientů

FOLFOX/bevacizumab

12

XELOX/bevacizumab

3

 

 

Tabulka: Vlastní soubor pacientů - počet cyklů a dávka bevacizumabu před resekcí jater:

Průměrný počet cyklů bevacizumabu

6(4-9)

Průměrná dávka bevacizumabu (mg)

485 (356-725)

 

Údaje ze studií BRiTE (Investigation of Treatment Effects and Safety) a BEAT (Bevacizumab Expanded Access Trial) ukazují, že 3-5 % pacientů má po terapii bevacizumabem známky horšího hojení ran. Byli to „závažné" komplikace po rozsáhlejších výkonech v oblasti břicha, po zavedení portu a také výkony mimo oblast břicha.

 

Tabulka: Vlastní soubor pacientů - hojení ran:

Komplikace s hojením ran

Počet pacientů

Dehiscence

0

Hernie v jizvě

0

Krvácení

1

Hojení per primam

15

 

 

V obou studiích BRiTE i BEAT autoři prokázali, že při srovnání výskytu komplikací v intervalu delším než 60 dní od ukončení léčby bevacizumabem s jejich počty v intervalu kratším existuje zvýšené riziko kompli­kací, pokud je chirurgický výkon proveden právě v tomto kratším intervalu. Studie NSABP C-08 však ukázala, že bevacizumab zvyšuje riziko komplikací operační rány i tehdy, pokud je jeho podávání zahájeno s odstupem 6 týdnů od provedeného chirurgického výkonu. Ve stanovení vhodného intervalu mezi resekčním výkonem pro jaterní metastázy a poslední dávkou bevacizumabu neexistuje názorová jednota, některá klinická centra doporučují interval 5-6 týdnů, výsledky některých studií naznačuji, že riziko komplikací při prodloužení inter­valu na 8 týdnů by mohlo být nižší. Doporučovaný interval od podání chemoterapie bez bevazimumabu k chi­rurgickému výkonu je 3-4 týdny.

 

Tabulka: Vlastní soubor pacientů - doba mezi resekcí jater a podáním bevacizumabu:

Doba od aplikace bevacizumabu k resekci jaterní

Průměr 40 dní (38-56)

Doba od aplikace chemoterapie (bez bevacizumabu) k resekci jaterní

Průměr 19 dní (14-28)

 

 

U pacientů s přidruženými onemocněními (diabetes, onemocnění periferních cév, obezita) nebo s kompli­kacemi hojení rány (nezávažné infekce rány) je doporučeno zahájit léčbu až po několika cyklech chemoterapie.

 

Tabulka: Vlastní soubor pacientů - nemocní s přidruženými onemocněními:

Přidružená onemocnění

Počet pacientů

Diabetes mellitus na PAD

4

Diabetes mellitus na inzulinu

2

Cévní onemocnění

1

Obezita

3

 

Závěrem můžeme na základě vlastních zkušeností, i když prozatím na malém souboru pacientů, potvrdit, že při dodržení intervalu 5-6 týdnů od poslední aplikace bevacizumabu je resekce jater bezpečný výkon s minimem komplikací.

Datum přednesení příspěvku: 15. 10. 2011