Porucha exprese regulátorů buněčného cyklu jako prediktivní faktor u karcinomu jazyka a spodiny dutiny ústní

Konference: 2006 2. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: Patogeneze nádorů

Číslo abstraktu: 056

Autoři: T. Čáslava; MUDr. Pavla Rotterová; MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.; Zina Hanzelková

Vedle pozdní diagnostiky, je zásadním problémem v léčbě onkologického onemocnění orofaciální
oblasti lokoregionální recidiva a metastazování do spádových lymfatických uzlin.
Hlavním prediktivním faktorem do současné doby zůstává TNM klasifikace. Několik studií však upozornilo na nedostatečnost TNM klasifikace jako prognostického faktoru, protože některé rozsáhlé tumory jsou léčeny s dobrým výsledkem, zatímco menší způsobují pacientovu smrt. Z toho důvodu se hledají klinické, histopatologické a molekulární znaky mající vztah k prognóze pacientova onemocnění. Dnes je dobře prozkoumána řada onkogenů a tumorových supresorových genů s rozhodující rolí v kontrole buněčného cyklu, jejichž změněná exprese nebo inaktivace je pozorována u řady lidských karcinomů.
Abnormální exprese regulátorů buněčného cyklu – cyklinu D1 a inhibitoru cyklin dependentní kinázy – proteinu p16, jsou běžné události u mnoha typů primárních tumorů. Avšak jejich význam jako prediktivních faktorů u karcinomů orofaciální oblasti nebyl dosud extenzivně studován. Právě za tímto účelem byla retrospektivně (r.2000–2004) sestavena databáze 77 pacientů, u kterých byla provedena resekce spinocelulárního karcinomu jazyka nebo spodiny ústní a event. bloková krční disekce. Na vybraných blocích z rutinně fixovaného (4% formol) a zpracovaného materiálu, bylo provedeno imunohistochemické vyšetření k průkazu proteinů p16 a D1. Výsledky byly hodnoceny semikvantitativně a stupeň exprese (zvýšená exprese D1 resp. delece p16) byl porovnáván s klinicko-patologickými údaji (věk, pohlaví, grading, staging, období bez projevů onemocněnídiseasefree, přežití – survival, metastazování).
Cílem této práce bylo potvrdit korelaci mezi sníženou expresí p16 resp. overexpresí cyklinu D1 a horší prognózou nádorového onemocnění, včetně vzniku metastáz ve spádových lymfatických uzlinách, což je v souladu s recentními publikovanými výsledky.
Zhodnocení exprese těchto regulátorů buněčného cyklu umožní definovat skupinu pacientů s vyšším rizikem lokoregionální recidivy a šíření nádoru do regionálních lymfatických uzlin, což má bezprostřední vliv na léčbu a na celkový výsledek onemocnění a přežití pacienta.

Datum přednesení příspěvku: 9. 12. 2006