POSTAVENÍ RADIOTERAPIE JAKO „POTENCIÁLNĚ" KURATIVNÍ MODALITY V LÉČBĚ TESTIKULÁRNÍHO NÁDORU VE STADIU IIIC - KAZUISTIKA PACIENTA

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Genitourinární nádory; Kasuistiky

Téma: XV. Uroonkologie

Číslo abstraktu: 163

Autoři: MUDr. Alena Jakšičová; MUDr. Markéta Pospíšková; MUDr. Milan Kohoutek

Východiska:

Nádory varlat jsou velmi častým onkologickým onemocněním mladých mužů, a to zejména ve věku 25-40 let. Incidence za rok 2009 byla 9,52/100 000. Histologicky je rozdělujeme na seminomy a neseminomy. Na základě prognostických faktorů, které jsou zahrnutá v TNM klasifikaci a IGCCCG klasifikaci diferencujeme i další léčebný postup. I přes možnosti systémové onkologické léčby, které výrazně zlepšili odpověď na terapii a snížili mortalitu onemocnění, zůstává prognóza u nádoru varlat ve stadiu IIIC závažná. Základnou léčebnou modalitou je operační zákrok, chemoterapie, a své postavení má i radioterapie, zejména v léčbě seminomu.

Popis případu:

Muž, 26 let, anamnéza hmatné patologie pravého hemoragické etiologie, ne zcela čerstvého pů­vodu. Oboustranný fluidothorax. Zahájená resuscitace oběhu, haemosubstituce, pacient transportován RLP do KNTB. Chirurgem a urologem stav hodnocen jako inoperabilní. Staging - pT2N3M1a, S3, GX, st. IIIC (v TUM elevace LDH a varlete cca 9 měsíců, provedena orchiectomie vpravo na spádové urologii dne 12. 7. 2011. Histologicky: seminom. Čtvrtý pooperační den náhle zhoršení stavu, bolesti břicha, zvracení, anemizace, rozvoj hemoragického šoku. Na CT pa­trná obrovská tumorózní expanze v retroperitoneu zaujímající velké cévy, komprese a trombózy vena cava inferior, leak krve v okolí vústění pravé renální vény do vena cava inferior. Masivní fluidoperitoneum vs lehká elevace AFP i přes histologii seminomu). Při přijetí na JIP onkologie KI 40 %>, klidová dyspnoe, syn­drom dolní duté žíly. Intenzivní podpůrná terapie. Vzhledem k celkovému stavu indikována paliativní radioterapie na oblast krvácející tumorózní masy. Od 20. 7.-2. 8. 2011 aplikováno 9,3 Gy/10 fr, 3 DCRT, 18 MeV. Dosaženo výrazné parciální odpovědi dle CT i klinicky. Pro zlepšení stavu a nově suspektnímu nálezu metastáz v játrech na CT pokračováno v I. linii chemoterapie v kombinaci BEP - 4. série. Dosaženo regrese onemocnění. PET CT s nálezem perzistence viabilní nádorové tkáně v cystické rezistenci retroperitonea, jinak bez patologie. Indikována změna léčebného režimu na II. linii chemoterapie VIP, 2. serie - parciální regrese. Nález na PET se blíží teratomovému reziduu. V TUM trvalá mírná elevace AFP, ostatní v normě. Pacient připravován k operační revizi a resekci zbyt­kové choroby, kterou ale odmítl. T.č. trvá SD již 12 měsíc, pacient volí možnost alternativní léčby.

Závěr:

U radiosenzitivních tumorů u pacientů ve špatném celkovém stavu, s pokročilým onemocněním s krvácením může mít radioterapie i v malé dávce potenciálně „kurativní" význam.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013