Potřeba etických schopností v moderní ošetřovatelské péči.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Podpůrná a ošetřovatelská péče v onkologii

Číslo abstraktu: 054

Autoři: Gosia M. Brykczyńska

Odbornice na etiku zdravotních sester

Je nutno stále zdůrazňovat zásadu, že všechny zdravotní sestry v praxi musejí postupovat dle zásad Etického kodexu Mezinárodní rady sester (International Council for Nursing, ICN) a zdokonalovat své odborné dovednosti i své osobní schopnosti. Mnohé zdravotní sestry však tento princip stavěný na osobních přednostech nechápou, případně si ne zcela přesně vykládají jeho obsah. To představuje problém, neboť všechny zdravotní sestry jsou zavázány k rozvíjení svých osobních i profesních schopností. Morální vývoj je spolu se zdokonalováním odbornosti celoživotním úkolem, který není nikdy zcela završen.
Hovoří-li odborníci na etiku zdravotních sester a vzdělavatelé v oboru ošetřovatelské péče o morálním vývoji a schopnostech zdravotní sestry, mají na mysli požadavek, aby kvalifikovaná sestra byla laskavá, odborně na výši a oddaná péči o pacienta a jeho zdraví. Není možné se považovat za alespoň minimálně způsobilou zdravotní sestru a neuvědomovat si rychlost, s jakou dochází v oboru ke změnám. Sestry se musejí soustavně vzdělávat a prokazovat svou odbornou způsobilost, aby držely krok se zlepšeními, nově zaváděnými postupy a novými ošetřovatelskými i lékařskými pojetími. Takto profesionální přístup dokazuje přítomnost dvou základních předností – integrity (čestnost, úplnost) a věrohodnosti. Zdokonalování a rozvíjení odbornosti sester je podporováno pořádáním kurzů a organizováním kontinuálního vzdělávání.
Mluvíme-li o závazku sester ke své profesi a ke zlepšování zdraví národa, myslíme na rozvíjení dalších předností, a to poctivosti a upřímnosti. Pro vypěstování lidského a dobrosrdečného přístupu k pacientům je navíc důležité rozvíjet schopnosti empatie (schopnost vcítit se, vžít se do duševních stavů druhého) a soucitu. Všechny tyto morální vlastnosti se přímo odrážejí v profesionálním způsobu chování, vystupování a v samotné podstatě odborné praxe. Pod pojmem předností zdravotní sestry se skrývá právě tento laskavý přístup v jednání. Tyto schopnosti lze definovat a sledovat ve vývoji ošetřovatelské péče.
Ve svém příspěvku budu demonstrovat, k čemu může dojít v případě nedostatečných schopností zdravotní sestry, a naopak co pozorujeme v situacích, kdy sestry dbají o svůj morální vývoj a projevují zmíněné přednosti. Má-li se ošetřovatelská profese dále rozvíjet a vzkvétat, musí čerpat nejen intelektuálně z univerzitního vzdělání, ale lidé v praxi musejí svým jednáním získat respekt a důvěru veřejnosti.

Literatura
  1. Brykczyńska, G 2002 The critical essence of advanced practice (Podstata praxe na vyšší úrovni), str. 20-42 v
  2. Clarke, D et al (Eds) Advancing Nursing Practice in Cancer and Palliative Care (Rozvinutá ošetřovatelská praxe u zhoubných nádorů a paliativní péči) Palgrave-Macmillan, Basingstoke, Hampshire
  3. Brykczyńska, G (Ed) 1997 Caring: the compassion and wisdom of nursing (Pečující: soucit a moudrost ošetřovatelské péče) Edward Arnold Publ. London

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2006