Použití G-CSF u pacientů s bronchogenním karcinomem v nových EORTC/ASCO guidelines

Konference: 2007 XV. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2007_13

Autoři: prof. MUDr. Petr Zatloukal (1955-2012), CSc.

Chemoterapie je jednou ze základních léčebných modalit u nemocných s malobuněčným i nemalobuněčným karcinomem plic. V časnějších stadiích se používá v kombinaci s jinými léčebnými metodami, u nemocných s generalizovaným onemocněním je používána jako jediná nebo hlavní léčebná modalita. Nejčastějším typem toxicity je hematologická toxicita, především leukopenie a neutropenie. Febrilní neutropenie a především neutropenické infekce jsou závažnými a nezřídka život ohrožující stavy. Riziko vzniku lze snižovat profylaktickým podáním kolony stimulujícími faktory pro granulocyty, jako je filgrastin, lenograstim nebo pegfilgrastim. Jejich podání je indikováno v případech, kdy je nemocný ve zvýšeném riziku vzniku febrilní neutropenie z důvodu věku nebo jiných faktorů nebo kdy jsou používány chemoterapeutické režimy, u kterých je známo, že frekvence vzniku febrilní neutropenie přesahuje 20 %.

G-CSF je tak důležitou součástí komplexní suportivní léčby, která zlepšuje léčebné výsledky chemoterapie a kterou lze dosáhnou zlepšení prognózy i kvality života nemocných.

Podpořeno výzkumným záměrem MZ00000064211.

Datum přednesení příspěvku: 8. 11. 2007