Pozitronová emisní tomografie - náklady a nákladová struktura vyšetření v České republice a ve vybraných zemích

Konference: 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P006

Autoři: MUDr. Jiří Novák; MUDr. Karol Bolčák; MUDr. Pavel Andres, MBA; R. Šebesta

CÍL PRÁCE
Identifikovat a porovnat klíčové nákladové položky metody PET v podmínkách ČR a vybraných zemí.

METODY
Vlastní analýza nákladů
 • PET v provozu tuzemského pracoviště;

 • zjištěné náklady z pohledu poskytovatele zdravotní péče.

Porovnání vlastních poznatků s literárními zdroji
 • Zdroje informací - získány pomocí vyhledávacích databází vydavatelství Springer, Elsevier a databáze MedPub;

 • Nalezené publikace – převážně modelové cost-effectiveness studie vycházející z reálných podmínek poskytovatelů péče;

 • Nalezeno 20 studií / 4 studie obsahovaly informaci o struktuře nákladů;

 • Hodnoty (v zahraničních měnách) byly přepočteny podle průměrného směnného kurzu v daném roce a aktualizovány mírou inflace.

VÝSLEDKY


Přes značné investiční náklady (cca 50 mil. Kč) nejvýznamnější nákladovou položku představují náklady na radiofarmaka (FluorDeoxyGlukósa).

Mzdové náklady představují pouze cca 10 % (podle počtu vyšetření) celkových nákladů na jedno vyšetření.*Průměrné náklady jednoho vyšetření při srovnatelném počtu vyšetření (7-8/směnu) za rok. Přepočteno na Kč roku 2004.

• Struktura nákladů, stejně jako celková výše nákladů na jedno vyšetření, je velmi variabilní.
• U ostatních zemí lze však vysledovat vyšší podíl mzdových nákladů než v ČR.
• Náklady na radiofarmaka představují u všech zemí dominantní nákladovou položku.

DISKUSE A ZÁVĚR
Analyzované zahraniční studie nemají jednotnou metodiku, proto nejsou jejich výsledky plně srovnatelné.

Rozdíly výsledných hodnot (viz tab. 1) způsobují tyto faktory:
 1. odlišné cenové úrovně (pořizovací cena techniky)
  - mzdové náklady u ostatních zemí jsou obvykle vyšší nežli v ČR, což je způsobeno vyššími mzdami při relativně srovnatelných investičních nákladech.
 2. metodika studií
  - náklady jsou sledovány z pohledu poskytovatele;
  - náklady jsou sledovány z pohledu úhrady zdravotní pojišťovnou.
 3. varianty konfigurace PET a vlastního provozu, zejména:
  - počet vyšetření za dané období;
  - způsob pořízení radiofarmaka (nákup x vlastní výroba).

Při cost/effectiveness analýze (CEA) nelze opomenout důkladnou nákladovou analýzu neboť náklady na jedno vyšetření se mohou značně odlišovat.
 • výsledky CEA studií PET vyšetření musí obsahovat důkladnou analýzu citlivosti;

 • informaci o cost effectiveness technologie PET nelze ze zahraničních studií jednoduše přebírat.

Práce podpořena vlastními zdroji v rámci doktorského studia spoluautora.

Kontaktní adresy:
Ing. Robin Šebesta katedra veřejné ekonomie
Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Lipová 41a
602 00 BRNO
e-mail: robin@mail.muni.cz

MUDr. Jiří Novák,
Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7
656 53 BRNO
e-mail: novak@mou.cz

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2006