PREDIKTIVNÍ A PROGNOSTICKÝ VÝZNAM MOLEKULÁRNÍ ANALÝZY GASTROINTESTINÁLNÍCH STROMÁLNÍCH NÁDORŮ

Konference: 2011 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Prezentace

Číslo abstraktu: 014

Autoři: Mgr. Alena Augustiňáková; Bc. Irena Hilská; Mgr. Helena Břízová; RNDr. Markéta Kalinová, Ph.D.; prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.

Stanovení diagnózy

Gastrointestinální stromální nádory (GISTy) tvoří skupinu mezenchymálních nádorů gastrointestinálního traktu (GIT) charakterizovanou expresí transmembránového proteinu KIT (CD 117). Aktivační (gain of function) mutace v genech c-kit a pdgfrα (plateled derived growth receptor factor alpha), jež kódují receptorové tyrozinkinázy KIT a PDGFRα, hrají v patogenezi vzniku GISTů významnou roli. Mutacemi podmíněná konstitutivní aktivace transmembránových proteinů KIT a PDGFRα vede k následnému, na ligandu nezávislému, spuštění signalizačních drah podporujících proliferaci a prodloužené přežívaní nádorových buněk. Přítomnost mutací v genu c-kit je detekovaná přibližně u 80% případů. Třetina pacientů bez mutací v genu c-kit má mutován gen pdgfrα.

Stanovení diagnózy GISTů spočívá v histopatologickém vyšetření nádorových buněk. Molekulární analýza mutací genů c-kit a pdgfrα u pacientů s GISTem slouží k potvrzení patogenetických mechanismů vzniku těchto nádorů, zásadní význam má ovšem při předpovědi odezvy nádoru na terapii. Senzitivita (citlivost/rezistence) nádoru na imatinib mesylát u pacientů s GISTem podle doposud provedených klinických studií souvisí s mutačním stavem genů c-kit a pdgfrα. Terapeutickou odezvu rovněž ovlivňuje rozvoj získané rezistence na základě vzniku sekundárních mutací. Molekulární diagnostika GISTů může v tomto ohledu sloužit k volbě vhodné terapie.

Metodika a výsledky

Přítomnost mutací jsme vyšetřili u 114 vzorků nádorů od 101 pacientů. V 77 (68%) případech jsme zjistili přítomnost mutací v exonu 11 genu c-kit. Mutace se v uvedeném exonu vyskytují nejčastěji. Obecně jsou nádory s mutacemi v uvedeném exonu senzitivní na cílenou terapii imatinib mesylátem. U genu pdgfrα jsme mutace diagnostikovali v exonu 12 a 18 u 2, respektive 8 případů (1, respektive 7%). V jednom případě se z detekovaných mutací v exonu 12 jednalo o substituci nukleotidů. Nádory s uvedenou mutaci jsou podle literárních zdrojů in vitro senzitivní na imatinib mesylát. U exonu 18 jsme v 6 z 8 detekovaných případu zjistili přítomnost mutace substitučního typu, odpovědnou za primární rezistenci nádoru na cílenou terapii. Přítomnost sekundárních mutací jsme ve vyšetřovaných vzorcích prokázali v 9 případech. Sekundární mutace vznikají v průběhu terapie a jsou jedním z hlavních mechanismů získané rezistence nádorů na terapii. Biologické chování GISTů je variabilní, může být benigní i vysoce maligní. Pro určení agresivního charakteru tumoru, odlišení nádorů benigních od maligních, případně schopnosti metastazovat, jsou za akceptovaná kritéria považovány mitotická aktivita a velikost nádoru. Na základě těchto kritérií se GISTy dělí do čtyř rizikových skupin: na nádory s velmi nízkým, nízkým, středním a vysokým rizikem. Z nově diagnostikovaných GISTů je přibližně jedna třetina (20-45%) zřetel¬ně maligních nebo s vysokým stupněm rizika. U zbývajících dvou třetin se v podstatě jedná o benigní nádory nebo nádory velmi nízkého rizika. Avšak i malé nádory, nebo nádory s nízkou mitotickou aktivitou se mohou chovat agresivně nebo příležitostně metastazovat. Proto je nutné každý GIST považovat za potenciálně maligní. Molekulární markery, které jsou zahrnuty v procesech proliferace buněk a regulace buněčného stárnutí, mohou poskytnout nové poznatky o biologickém chování těchto nádorů.

Závěr

Molekulární analýzu GISTů jsme kromě sledování mutačního stavu genů c-kit a pdgfrαrozšířili o kvantitativní stanovení exprese vybraných molekul, účastnících se procesů spojených s proliferací nádorových buněk. Měřili jsme hladiny mRNA proliferačních markerů Ki67 a TPX2 a hladiny mRNA molekuly hTERT jako markeru telomerázové aktivity s využitím metod absolutní kvantifikace v reálném čase (RQ RT PCR). Skupina pacientů s agresivním a vysoce proliferujicím Burkittovým lymfomem (n = 19) exprimovala signifikantně vyšší hladiny proliferačních markerů Ki67 (p > 0,0001), TPX2 (p > 0,0001) a telomerázové podjednotky hTERT (p > 0,0001) než skupina pacientů s GISTem (n = 89, 90, respektive 58) nebo leiomyomem (n = 9,9, respektive 4). Ve výsledcích statistického hodnocení byla rovněž zjištěna statistická korelace mezi hladinami proliferačního markeru TPX2 a nádory GISTu ze skupiny s vysokým rizikem agresivního chování. Podskupina pacientů s vysokým rizikem (n = 36) exprimovala signifikantně vyšší hladiny TPX2 (p = 0,0101), než tomu bylo u nemocných v podskupinách s velmi nízkým (n = 4), nízkým (n = 3), případně středním stupněm rizika (n = 5). Získaná data mohou ve spojení s klinickými údaji a morfologickým hodnocením stupně rizika GISTů přispět k odhadu maligního potenciálu nádorů a určení prognózy onemocnění.

Projekt podporován: MZ0 FNM 2005/6704.
e-mail: alena.augustinakova@fnmotol.cz

Datum přednesení příspěvku: 28. 1. 2011