Prediktivní faktory účinnosti terapie a jejich vyšetření u bronchogenního karcinomu

Konference: 2005 XIII. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 004

Autoři: prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Autor uvádí přehled vyšetření, která lze využít při hledání cílené terapie bronchogenního karcinomu. Jsou diskutovány různé typy rezistence nádorových buněk – rezistence aktivní, saturačně a nesaturačně pasivní. Využitelné jsou v tomto ohledu kultivace nádorových buněk na tkáňových kulturách, tzv. MTT test. Nověji se využívá in vivo např. morfometrická a metabolická odpověď nádoru na chemoterapii s využitím PET-CT vyšetření. Pro biologicky cílenou léčbu jsou to zejména mutace genu pro epidermální růstový faktor, nověji se prokazují i další parametry, jako je exprese EGFR proteinu a zmnožení kopií tohoto genu.
Autoři diskutují i nové postupy z oblasti farmakogenomiky bronchogenního karcinomu, význam genových polymorfismů, ale také úroveň exprese ERCC1, BRCA1, ß tubulinů a M1 podjednotky ribonukleotid reduktázy.
Tato genetická vyšetření mohou přispět k cílenému výběru cytostatik u nemocného s bronchogenním karcinomem a zlepšit tak jeho vyhlídky.

Datum přednesení příspěvku: 10. 11. 2005