Prediktivní význam molekulární diagnostiky pacientů s gastrointestinálním stromálním nádorem

Konference: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: MOLEKULOVÁ PATOLÓGIA NÁDOROVÝCH OCHORENÍ II.

Číslo abstraktu: 023

Autoři: Mgr. Alena Kalfusová; Bc. Irena Hilská; RNDr. Markéta Kalinová, Ph.D.; RNDr. Lenka Krsková, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Linke; prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.

Úvod: Gastrointestinální stromální tumory (GIST) tvoří nejpočetnější skupinu mesenchymálních nádorů gastrointestinálního traktu. Charakterizovány jsou aktivačními mutacemi genů KIT a PDGFRA. U pacientů s nemutovanými geny KIT a PDGFRA se v menším zastoupení (3 20 %) vyskytují mutace v genu BRAF. V léčbě pacientů s metastazujícím, neresekovatelným nebo recidivujícím GIST je terapeuticky indikován inhibitor aktivovaných receptorových tyrosinkináz, imatinib mesylát (IM). Odezvu na léčbu ovlivňuje rozvoj získané rezistence. Rezistence vzniká u části pacientů v průběhu terapie IM, ze­jména na podkladě vzniku sekundárních mutací.

Metodika: Mutační analýzu primárních a sekundárních mutací genů KIT a PDGFRA jsme stanovovali prostřednictvím sekvenování DNA Sangerovou metodou. Konkrétně jsme vyšetřo­vali exony 9, 11, 13, a 17 genu KIT a exony 12, 14, a 18 genu PDGFRA. Mutace v genu BRAF jsme rovněž vyšetřovali pomocí sekvenační PCR a ur­čením pořadí nukleotidů v exonu 15.

Výsledky: V období roků 2007 dosud jsme přítomnost primárních a sekundárních mutací vy­šetřovali v souboru 191 pacientů. Primární mutace jsme detekovali u 155 pacientů (81 %). Sekundární mutace jsme prokázali u 8 pacientů (z celkového množství 99 analyzovaných pacientů léčených IM 8 %). Přítomnost mutace (V600E) genu BRAF jsme zjistili u 2 pacientů (6,5 %) z 31 analyzovaných pacientů bez mutací v genech KIT a PDGFRA.

Závěr: Molekulární diagnostika primárních mutací umožňuje předpovědět citlivost/rezis­tenci nádoru na terapii. Mutační analýza sekun­dárních mutací umožňuje vysvětlit vznik získané rezistence a selhávání terapie IM. Pacienti s GIST s výskytem mutace v genu BRAF mohou profito­vat z terapie inhibitory BRAF.

Projekt podporován: Projektem (Ministerstva zdravotnictví) koncepčního rozvoje výzkumné orga­nizace 00064203 (FN Motol) IG 6006, GAUK 198 213 a OPPK CZ.2.16/3.1.00/24022

Datum přednesení příspěvku: 4. 6. 2016