PŘEHLED STOMICKÝCH KOMPLIKACÍ

Konference: 2012 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Abstrakta a přednášky - Sesterská sekce

Číslo abstraktu: 044

Autoři: Dagmar Škochová; Veronika Zachová

Klíčová slova Edukace, kolostomie, ileostomie, jejunostomie, nekróza, dehiscence, iritační dermatitis, hematom, retrakce, stenóza, hyperkeratóza, hypergranulace, prolaps stomie, parastomální hernie, stomická sestra

Keywords Education, colostomy, ileostomy, jejunostomy, nekrosis, dehiscention, dermatitis, iritation, hematoma, retraction, stenosis, hyperkeratosis, over-granulation, prolapsed ostomy, parastomal hernia, ET nurse

Onkologická léčba zahrnuje mnoho terapeutických postupů a vyžaduje značné úsilí nejen od zdravotního týmu, ale zejména od pacienta. Nádorová onemocnění močového nebo zažívacího traktu jsou léčena chirurgicky, často s vytvořením stomie. Mnoho pacientů v České republice má stomii. Velmi častými komplikacemi u stomií jsou kožní problémy, které mohou být způsobeny špatným výběrem stomických pomůcek. Břišní stěna se může deformovat při pohybu stomika a změně jeho tělesné polohy. Stomické pomůcky tedy mohou podtékat, pokud břišní stěnu nekopírují. Stomické komplikace se mohou řetězit. Stomasestra však musí předpokládat, zda-li komplikace hrozí a řádně poučit pacienta, jak jim předcházet. Velmi často se u onkologických pacientů může objevit prolabující stomie nebo parastomální kýla. Vyskytnout se může také retrakce stomie nebo stenóza. V časném pooperačním období, ale i za delší časový úsek, se můžeme setkat s hypergranulací, a není-li tato komplikace řešena, hrozí i její přeměna na hyperkeratická ložiska. Závažnou nežádoucí situací je podkožní hematom, který rovněž deformuje břišní stěnu a je nutno ho evakuovat. Spolupráce se stomikem a systém následné péče ve stomické poradně je dobrým předpokladem pro prevenci komplikací.

Treatment of oncology disease include multiple procedures and methods and requires a lot of effort not only from health professionals, but in particular also from patients. Cancer disease of urinary and digestive tract can be treated surgically, often with ostomy construction. Many people in the Czech Republic have an ostomy. Very frequent complications are peristomal skin problems, due to the false choise of ostomy tools. The abdominal wall can change its shape during patients movements or positioning their body. Inappropriate tools usage may result in leakage. Ostomy complications may cause other problems. ET nurse must predict possible complications and educate the ostomy patients, how to prevent them. Oncology patients have stenosis or retraction of ostomy very often. Over-granulation exists both in early postoperative period and after a long time. These complications (over-granulation) may transform to hyperkeratosis area. Serious situation is formation of hematoma around ostomy. It must be surgically evacuated. Cooperation with ostomy patient and system of follow-up care in ostomy ambulance is the best way of complications prevention.

e-mail: Dagmar.skochova@vfn.cz

Datum přednesení příspěvku: 26. 1. 2012