Primární a sekundární onkoprevence cílená na výživové faktory – obezitu, projekt „Těžká sázka“

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: Zdravá výživa a životní styl

Číslo abstraktu: 015

Autoři: Z. Svobodová; Ing. Iva Hrnčiříková

Zevní vlivy představují v etiologii nádorů nejvýznamnější skupinu faktorů. Z převážné většiny se jedná o ovlivnitelné faktory a nejvýznamnější z nich jsou prvky chování (faktory životního stylu), které může jednotlivec sám ovlivnit. Jako velmi prospěšná se jeví odborná pomoc ukazující jednotlivci správnou cestu. V ČR je bohužel tato péče stále nedoceněná a nedostatečná. V MOÚ v Brně má široká veřejnost již 4. rokem možnost využít služeb Poradny zdravé výživy a odvykání kouření. Jak vypovídá samotný název, nabízí ambulance poradenství v oblasti životního stylu a je připravena řešit problémy spjaté s výživou a kouřením.
Klientela Poradny je v současnosti z 80 % tvořena zájemci o snižování hmotnosti. Obezita je považována za vysoce významný rizikový faktor s prokázaným rizikem pro nádory endometria, ledvin, prsu, žlučníku a pro kolorektální karcinom. U nádorů endometria je to až trojnásobné zvýšení rizika. Mechanismů účinku je zřejmě více, patří mezi ně ovlivnění metabolismu a hladin estrogenů, zvýšení hladin inzulínu a podobných růstových faktorů, zvýšená nabídka energie ostatním buňkám atd.
V léčbě obezity se považuje za úspěšné snížení hmotnosti již o 5 – 10 %, což je reálný cíl pro každého. U 100 kg člověka činí takový úbytek 5 -10 kg. I tato změna se projeví na zdravotním stavu a prognóze jedince.
V Poradně zdravé výživy a odvykání kouření v MOÚ je využíváno nejmodernějších poznatků v léčbě obezity. Terapie je komplexní, zahrnující dietní léčbu, pohybovou aktivitu, ale i behaviorální intervenci. Trvalé váhové úbytky jsou dosaženy především na základě trvalé změny životního stylu. Velmi efektivně se osvědčil kognitivně-bahaviorální přístup (KBT), který vychází z teorie, že příčinou obezity je nevhodné chování ( chybné stravovací a pohybové návyky) a myšlení, které je naučené a udržované vnějšími a vnitřními faktory. Při terapii je snaha o odnaučení tohoto chybného chování a myšlení a naučení se nového vhodnějšího řešení problémů. Terapie je úspěšně aplikována v ČR v kurzech snižování nadváhy společnosti STOB a to v podobě skupinové terapie. Poradna v MOÚ využívá metodiky individuálně a skupinově pak v rodinných kurzech snižování nadváhy určených obézním dětem. Při jednotlivých konzultacích v Poradně se využívá technik KBT.
Techniky sebekontroly zahrnují sebepozorování, kontrolu samotného aktu jedení, aktivní kontrolu vnějších podnětů a sebeposilování. Již při první návštěvě poradny dostane klient za úkol vést přesné jídelní záznamy, kde uvádí dobu, druh a množství jídla. Dále pacient zaznamenává „spouštěče“ ( Kde jedl, co při jídle dělal, své pocity před konzumací). Záznamy jsou důležité nejen pro terapeuta jako obraz výživové spotřeby, ale především pro samotného klienta, který si uvědomí své návyky při jídle a problémové jídelní chování. KBT techniky vycházející ze studií ukazující, že obézní se chovají při samotném jedení odlišně, např. jedí rychleji, nevnímají jídlo apod. Obézní se učí novým správným návykům při jídle, jejichž důsledkem je pomalý, ale trvalý úbytek hmotnosti bez vedlejších účinků.
Při každé návštěvě Poradny, v počátku terapie po 1 až 2 týdnech, později po 1 měsíci, je pacient podroben antropometrickému měření, měřeny jsou tyto hodnoty: BMI, BIA a tělesné obvody. Hmotnostní úbytek je plánován ½ až 1kg týdně, což odpovídá omezení energetického příjmu asi o 2 000 KJ za den. Důraz je kladen na porovnání celkového poklesu hmotnosti, úbytku na tuku a zachování či vybudování aktivní tělesné hmoty. Na základě jídelních záznamů jsou zhodnoceny stravovací zvyklosti pacienta, sleduje se celkový příjem energie a skladba jídelníčku ( výživová pyramida, nutriční programy).
O úspěšnosti a positivním působení Poradny zdravé výživy a odvykání kouření svědčí sledovaná skupina klientů navštěvujících Poradnu v rámci projektu „Těžká sázka“ v období duben,2003 – duben,2004. Do celorepublikového projektu, který měl za úkol populárně naučnou formou přimět co nejširší veřejnost k snížení hmotnosti, se v brněnském regionu přihlásilo 117 lidí, do konce prosince 2004 využilo 65 soutěžících odborné pomoci v Poradně. Z toho bylo 25 respondentů podrobeno dotazníkovému šetření hodnotící změnu životního stylu, úbytek hmotnosti během projektu, snížení energetického příjmu, zvýšení energetického výdeje, změnu pitného režimu a positivní změny v jídelníčku. Věkový průměr této skupiny byl 52,6 let, pohlaví - 84% žen a 16% mužů. Na začátku soutěže bylo průměrné BMI této skupiny 33,3 a průměrná hmotnost 90,1kg. Ve studii se potvrdila hypotéza, že čím větší hmotnostní úbytek byl u respondenta dosažen, tím výraznější byla změna životního stylu. Klienti, kteří snížili svoji hmotnost, snížili i energetický příjem. Zvýšení energetického výdeje již nebylo tak signifikantní, což bylo jistě dáno i věkem soutěžících. Positivní úprava stravovacích návyků u úspěšných klientů se projevila ve frekvenci jídla - zvýšení na 5 porcí denně, zařazení snídaně, záměna tučných potravin za nízkotučné, úspěšní klienti zvýšili konzumaci zeleniny, zlepšili pitný režim atd. Průměrný váhový úbytek těchto respondentů byl 6,6kg. Největší váhový úbytek byl 21,2 kg a nejmenší 0kg. 0-5kg zhublo 36 % klientů, 5-10kg zhublo 24 %, víc než 10kg zhublo 28 %, nezhublo 12 %.

Závěr: Je třeba si uvědomit, že závažnost obezity tkví především v rozvoji komplikací se všemi sociálními i ekonomickými důsledky. Sekundární prevence zaměřená na řešení problému spjatých s výživou by proto měla být každému dostupná a podporovaná zdravotní politikou. Rozumně vedená odborná pomoc, je ze strany veřejnosti, která je vystavena tlaku reklamy a alternativních způsobů řešení nadváhy, vítána a má velký efekt. I malý ale trvalý váhový pokles dosažený změnou životního stylu vede k významnému snížení nejen nádorového rizika.

Literatura:

  1. Hainer, V.: Základy klinické obezitologie, Grada Publishing, a.s., 2004
  2. Kolektiv autorů: Manuál prevence a časné detekce nádorových onemocnění, Masarykův onkologický ústav, Brno, 2002
  3. Radvanová, A.: Hodnocení stravovacích zvyklostí ve vztahu k úbytku hmotnosti u klientů projektu Těžká sázka, diplomová práce, MU - LF, Brno, 2004

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2005