Primární lymfomy CNS a virové infekce EBV a HERV

Konference: 2005 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: 04. Biologie nádorů

Číslo abstraktu: 030

Autoři: R. Koďousek; Mgr. Eva Sedláková; N. Nelson P.; Pavel Dvorak; Doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc.

Primární lymfomy CNS (PCNSL) řady B patří mezi vzácnější nádory mozku, avšak jejich incidence v posledních letech vzrůstá. Příčiny nejsou dostatečně objasněny, jedním z důležitých faktorů však může být stav imunitního systému a vliv virové infekce. Mezi viry, jež se mohou podílet na vzniku PCNSL patří především EBV (virus Ebstein Barrové), předpokládá se však role i jiných neurotropních virů. Mezi tyto viry mohou patřit lidské endogenní retroviry (HERV – Human Endogenous RetroViruses) jejichž sekvence tvoří asi 1 % lidského genomu a pravděpodobně hrají důležitou roli v procesu kancerogeneze mnoha typů nádorů. Role HERV u PCNSL není známa, bylo ale zjištěno, že EBV je schopen aktivovat některé HERVs. Cílem studie bylo zjistit, zda u PCNSL jsou exprimovány transkripty EBV a HERVs a přispět k objasnění jejích případné role v patogenezi PCNSL. Soubor tvořilo 29 případů PCNSL řady B, jež byly diagnostikovány dle WHO na ÚP LF UP Olomouc v letech 1995-2004. K průkazu exprese transkriptů EBV a HERV byla použita metoda nepřímé imunohistochemie s využitím primárních monoklonálních (LMP, EBNA-2) a polyklonálních (HERV-K10) protilátek. Výsledný signál byl hodnocen semikvantitativně pomocí H-skóre. Negativita exprese LMP a EBNA-2 u všech studovaných případů podporuje v současnosti preferovanou teorii o malém vlivu EBV na patogenezi PCNSL u pacientů s funkčním imunitním systém. Pozitivita exprese HERV-K10 pak může svědčit o nezávislosti tohoto viru na aktivaci EBV a o jeho roli v genezi PCNSL.

Práce byla podpořena MSM 6198959216

Datum přednesení příspěvku: 9. 12. 2005