Přínos mamotomie k včasné diagnostice karcinomu prsu. Síť pracovišť v České republice. Dvouleté výsledky Mamma centra.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Karcinom prsu

Číslo abstraktu: 090

Autoři: MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.; I. Šťovíčková

Úvod
Vakuová biopsie provedená mamotomem doplňuje řadu minimálně intervenčních diagnostických výkonů, které se staly standardem v mamární diagnostice. Jejím přínosem je navýšení předoperační diagnostické přesnosti v určování histologické podstaty především palpačně negativních lézí, které jsou objeveny v procesu zobrazování prsní žlázy. Cílem předoperačních biopsií je snížení počtu chirurgických diagnostických excisí a současně úplná diagnostika, která vede k individuálnímu plánování léčby (tailoring).
Mammotomie se provádí dvěma technologicky odlišnými přístupy, buď za stereotaktické kontroly, kdy je využívána zejména k ověřování histologické podstaty mamograficky zobrazených shluků mikrokalcifikací, nebo za ultrazvukové kontroly, kdy je využívána zejména její přednost v zisku velkého objemu tkáně při prokazování podstaty difuzních změn patrný v UZ obraze nebo také v diagnostice minimálních lézí hůře přístupných pro standardní core biopsii.

Soubor
V České republice se mamotomie provádí od roku 2002, v současné době funguje devět center, která jsou schopná analyzovat svoje výsledky. Specialisté v mamotomii se scházejí na pracovním semináři s názvem ATOM (AkTuálně O Mamotomii), které se konalo již dvakrát: 1.4.2004 a 10.11.2005 v hotelu Myslivna v Brně. Řeší se otázky indikace metody, úskalí provádění výkonů, řešené komplikace a samozřejmě i míra přínosu v diagnostice minimálních karcinomů. Některá pracoviště zatím používají jen jednu z obou verzí:
V České republice bylo ve všech devíti centrech, pracujících s mamotomií, dosud provedeno 1 129 vakuových biopsií, z toho hand held (HH) verzí 510 výkonů a stereotaktických (ST) verzí 619 výkonů. V Mamma Centru DTC Praha bylo provedeno do září 2005 241 výkonů a tento soubor je podrobněji analyzován stran výtěžnosti metody.

Výsledky
Mamotomií bylo zachyceno v analyzovaném souboru Mamma centra při HH verzi karcinom in situ v 13%, invazivní karcinom v 17%, atypická hyperplasie v 28% a benigní patologie ve 42%. ST verze zachytila karcinom in situ ve 26%, invazivní karcinom ve 14%, atypická hyperplasie v 18% a benigní patologie opět ve 42%.

Závěr
Je zatím nemožné hodnotit dopad metody na snižování úmrtnosti žen v České republice na karcinom prsu, podle kriterií časných indikátorů kvality celonárodního screeningu, která vyžadují navyšování četnosti záchytu minimálních stadií (in situ karcinomy a klinická stadia TIa, Tib) však k této kvalitě postupně přispívají.
Podle zkušenosti ze všech center je ve srovnání s dříve používanou core biopsií vakuová biopsie (mamotomie) pod stereotaktickým zaměřením jedinečnou metodou v ověřování všech typů nejasných mikrokalcifikací. Přesné indikace pro vakuovou biopsií prováděnou hand-held technikou (pod ultrazvukovou kontrolou) zatím nejsou stanoveny, ale praxe je již ukazuje. Přínos hand-held metody se ukazuje především ve zpřesňování diagnostiky okrsků atypických hyperplazií zjištění při primárně provedené core biopsii.

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2005