Přínos perfúzního CT pro sledování léčby mozkových gliomů

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika; zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: XIV. Neuroonkologie dospělých

Číslo abstraktu: 147p

Autoři: MUDr. Jana Chmelová; MUDr. Václav Procházka, Ph.D.; MUDr. Tomáš Hrbáč

Úvod

Počátky perfúzního zobrazování mozku se datují od 1990, kdy se provádělo na konvenčních CT přístrojích. S rozvojem zobrazování pomocí multidetektorových CT (MDCT) systémů v klinické praxi, s rozvojem stále dostupnějších softwarů pro analýzu perfúze se CT perfúze (CTP) rozšířila i do každodenní klinické praxe. Potřeba jednoduché a nenákladné metody pro zobrazení perfúze mozkové tkáně v současnosti stále stoupá. Důvodem, proč očekávat přínos CTP v neuroonkologii, je skutečnost, že parametry charakterizující prokrvení mozkové tkáně získané touto metodou mohou sloužit jako marker tumorozní angiogeneze (1,2). Intenzita angiogenese určuje agresi tumoru a vysoce vaskularizované gliomy mají špatnou prognózu. Parametry CBF (cerebral blood flow) a CBV (cerebral blood volume) jsou u mozkových tumorů často shodné s těmi ve zdravé tkáni. Avšak permeabilita (PMB) je u neporušené hematoencefalické bariéry velmi nízká, zatímco i u nízkostupňových tumorů znatelně stoupá.

Perfúzní CT tedy umožňuje kvantifikovat hemodynamické charakteristiky mozkových nádorů, podává informace o prokrvení nádorů i o angiogenesi.


Cíl

CT perfúze je moderní aplikace CT vyšetření, od níž se čeká zvýšení specificity CT vyšetření mozkových tumorů a pomoc při sledování odezvy na terapii. Cílem tohoto sdělení je uvést výsledky prvních zkušeností s touto metodou na souboru vlastních pacientů.


Materiál a metoda

Perfúzní CT mozku jsme provedli u 16 pacientů (10 mužů, 6 žen), průměrný věk pacientů 53,6 let (54,9 let u mužů, 51,3 let u žen). Pacienti byli vyšetřeni 40 sekundovým dynamickým skenem s aplikací 50 ml jodové kontrastní látky. Všichni pacienti měli histologicky potvrzený vysokostupňový gliom mozku na základě předoperační nebo pooperační histologie. Všichni pacienti měli provedeno MR vyšetření mozku (včetně DWI sekvencí) v téže době. Někteří pacienti měli provedeno i kontrolní CTP vyšetření v průběhu terapie. Sledovali jsme tyto parametry: CBF (cerebral blood flow), CBV (cerebral blood volume) a PMB (permeability). K hodnocení jsme užili Patlakovu metodu analýzy dynamických CT dat. Oblast tumoru či jeho rezidua jsme označili v morfologickém axiálním obrazu, tato oblast byla automaticky přenesena do mapy CBV a permeability. Perfúzní vyšetření mozku jsme prováděli na přístroji Somatom Sensation 16, u 5 pacientů na přístroji Definition AS+. Výsledky perfúzního vyšetření byly srovnávány s výsledky histologických vyšetření a vyšetření MR.


Výsledky

Normální mozková tkáň v našem souboru měla hodnoty CBV 2.92 +/- 0.7 ml/100 ml, permeabilita (PMB) 0.57 +/-0.33 ml/100 ml/min. Korespondující hodnoty pro patologickou tkáň jsou v našem souboru 3.1 +/- 2.2 ml/100 ml a 3.06 +/-2.0 ml/100 ml/min. Získané nálezy odpovídají nálezům na MR vyšetření. Vyšší hodnoty PMB korelují s histologickým nálezem tumoru či jeho rezidua, hodnoty CBV se pro normální a patologickou tkáň podstatněji nemění.

Výsledky ukazují, že vysokostupňové tumory mají vyšší hodnoty permeability než normální mozková tkáň a že této skutečnosti lze využít dosledování odezvy na terapii. Statistické vyhodnocení výsledků nebylo pro malý počet pacientů dosud provedeno.Závěr

Lze říci, že perfúzní CT přináší doplňující informace o hemodynamice tumoru nedosažitelné konvenčními zobrazovacími metodami, zejména hodnota PMB se jeví pro sledování odezvy na léčbu jako slibný parametr.


Literatura:

  1. Miles, K. A.: Brain perfusion: computed tomography applications. Neuroradiology (2004) 46:S 194-200.
  2. Miles, K. A., Chamsangavej, Ch., Lee, F. T et al.: Application of CT in the Investigation of Angiogenesis in Oncology. Acad Radiol (2000) 7:840-850.

Datum přednesení příspěvku: 16. 4. 2009