Přínos PET a PET/CT k diagnostice bronchogenního karcinomu

Konference: 2005 XIII. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 003

Autoři: MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc.

Pozitronová emisní tomografie(PET) s využitím 2-[18F]fluuoro-2-deoxy-D-glukózy(FDG)je již tradičně považována za plně indikovanou pro diferenciální diagnostiku solitárního plicního nodulu a ke stagingu plicního karcinomu. Moderní hybridní PET/CT skenery umožňují další zpřesnění diagnostiky. Naše vlastní zkušenosti s 12 200 PET a 7 400 PET/CT vyšetřeními (750, resp. 410 pro plicní onemocnění) to potvrzují.
Velmi vysokou senzitivitu metody pro detekci plicního karcinomu snižují jen malé rozměry nodulu do 7 mm (v oblasti baze plic do 15 mm) a některé vzácné typy neoplazií neakumulujících FDG (např. diferencovaný karcinoid). Jinak vysokou specificitu pro průkaz neoplazie snižuje TBC, tularemie, sarkoidóza a jiné zánětlivé procesy, které v ČR nejsou příliš frekventní.
Při stagingu potvrzeného CA plic metoda dokáže až v 1/3 případů odhalit nečekané vzdálené metastázy a lépe tak určit léčebný postup. V literatuře je PET rovněž považována za vhodnou metodu ke stagingu postižení mediastinálních uzlin. Dle našich vlastních zkušeností však citlivost metody není dostatečná pro vyloučení přítomnosti mikrometastáz, naopak je-li neoplastický původ primárního ložiska jistý, pozitivní PET/CT nález na uzlinách umožňuje odstoupit od další explorace mediastinálních uzlin.

Datum přednesení příspěvku: 10. 11. 2005