Přínos PET CT k algoritmu léčby karcinomu jícnu.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: XXV. Pozitronová emisní tomografie v diagnostice nádorů

Číslo abstraktu: 215

Autoři: MUDr. Radek Vrba; doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.; doc. MUDr. René Aujeský, CSc; MUDr. Jan Cincibuch

Cíl práce
Posouzení významu PET/CT při stanovení přesného stagingu onemocnění při karcinomu jícnu.
Materiál a metodika
Na I. chirurgické klinice bylo od roku 2006 vyšetřeno PET/CT celkem 19 nemocných s karcinomem jícnu. Autoři analyzují přínos vyšetření ke stanovení stagingu onemocnění.
Výsledky
Ze sestavy nemocných nebyla u 17 pacientů pomocí PET/CT zjištěna generalizace onemocnění, pacienti prodělali neoadjuvantní radiochemoterapii a chirurgickou resekční léčbu. U 2 nemocných byla PET/CT vyšetřením prokázána generalizace onemocnění, která byla histologicky verifikována. Oba pacienti byli indikováni k paliativní onkologické léčbě.
Závěr
Ke zlepšení nelichotivých výsledků v terapii karcinomu jícnu vede správně stanovené stadium onemocnění před zahájením náročné terapie. Vhodná metoda volby je PET/CT vyšetření, které včas detekuje generalizaci onemocnění a umožní provádět náročnou terapii pouze u indikovaných pacientů.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007